Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.11.02 Decyzja nr11/2020 z dnia 02.11.2020 -o środ. uwarun. dla przed. poleg. na bud. zespołu bud. log.– mag.– usług.– prod. z częś. socj. oraz infr. techn. na dział.: 419, 420/4, 420/6 i

Decyzja nr11/2020 z dnia 02.11.2020 i o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków logistyczno – magazynowo – usługowo – produkcyjnych z częściami socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na działkach: 419, 420/4, 420/6 i 421/4 obręb Głuchowo, Gmina Komorniki, powiat poznański, z charakterystyką.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach