Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.10.27 Zawiadomienie z art. 10. KPA do spr. IK.6220.1.2020 dotyczy wyd. dec o środ. uwar. przed. poleg. na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Ko

 Zawiadomienie z art. 10. KPA do spr. IK.6220.1.2020  - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji  kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Komorniki I”.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach