Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.10.20 Opinia RDOŚ do IK.6220.14.2020 - wyd. dec. o środ. uwar. przeds. poleg. na wykonaniu studni głębinowej nr 2 o głęb.i 95 m w Komornikach na działce o nr ewid. 110/2.

Opinia RDOŚ do postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 2 o głębokości 95 m zlokalizowanej w miejscowości Komorniki na działce o nr ewid. 110/2.

 

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach