Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.10.14 OBWIESZCZENIE RDOŚ nr WOO-ll.420.344.2018.JC.29 o wydaniu zmiany dec. o środ. uwar. przed. poleg. na przyst. Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości .

2020.10.14 OBWIESZCZENIE RDOŚ  nr WOO-ll.420.344.2018.JC.29 o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach