Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.10.06 Opinia PPIS w Poznaniu do spr. IK.6620.10.2019 dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na bud. zespołu bud. log.–mag.–usł.–prod. z częś. socj. oraz infr. tech. na dział.: 419, 420/1,

Dodatkowa wypowiedź PPIS  w Poznaniu odnośnie wydanej wcześniej opini decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków logistyczno – magazynowo – usługowo – produkcyjnych z częściami socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną  na działkach : 419, 420/1, 420/2, 121/1 obręb Głuchowo, Gmina Komorniki, powiat poznański .

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach