Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

14.09.2020 Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji nr 7/2020 do spr. nr IK.6220.7.2020, dnia 02.09.2020r. o środ. uwar. dla przed. poleg. na rozb. i przeb. bud. biur., bud. wjazdu oraz

Postanowienie o sprostowaniu omyłkiw decyzji nr 7/2020 wydanej do sprawy nr IK.6220.7.2020, dnia 02.09.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego narozbudowie i przebudowie budynku biurowego, budowie wjazdu oraz rozbudowie parkingu wraz z infrastrukturą techniczną na działkach geodezyjnych 992/9, 991/9, 990/11 oraz 492/5 obręb 0003 Komorniki gmina Komorniki, powiat poznański, województwo wielkopolskie

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach