Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.09.07 Decyzja nr 8/2020 z dnia 04.09.2020 do spr. IK.6220.11.2020 wydanie dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na budowie trzech domów jednorodzinnych w otulinie WPN na działce o nr ewid

Decyzja nr 8/2020 z dnia 04.09.2020 do spr. IK.6220.11.2020 wydanie dec. o środ. uwar. dla przed. poleg. na budowie trzech domów jednorodzinnych w otulinie WPN na działce o nr ewid 276/2 w Chomęcicach.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach