Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.09,02 Opinia PGWWP do sprawy IK.6220.15.2020 wydanie decyzji o środ. uwar. dla przed. poleg. na bud. elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW z infrastrukturą tech. w Głuchowie.

 Opinia PGWWP do sprawy IK.6220.15.2020 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 287/3, 303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 obręb Głuchowo gmina Komorniki.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach