Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.08.28 Opinia PGWWP do spr. IK.6220.13.2020 w sprawie wydania decyzji o środ. uwar. dla przed. poleg. budowie zespołu magaz. – prod. – usług. z infr. tech. i segmentami biur. – socj. w Pl

Opinia PGWWP do spr. IK.6220.13.2020w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie zespołu magazynowo – produkcyjno – usługoweg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo – socjalnymi, na terenie działki 1054/5 oraz fragmentach działek1049, 1050, 1043/3, 1044/6, 1051/5, 1052/15, 1053/13, 1055/11 obręb 0005Plewiska, Gmina Komorniki, powiat poznanski , województwo wielkopolskie.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach