Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.08.28 Obwieszczenie SKO.oś.405.354.2019 do sprawy IK.6220.9.2019 wydania decyzji o środ. uwarun. dla przed. poleg. bud. bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr P

Decyzja SKO  w sprawie odwołani od decyzji umarzającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0218, planowanej do budowy w m. Wiry na fragmencie działki 87/4 AM-4 OBRĘB 0008 Wiry.

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach