Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2020.05.21 Zapytanie o opinie do RDOŚ, PPIS i PGWWP w spr. koniecz.sporz.ooś dla IK.6220.7.2020 -spr.wyd.dec.środ. dla przed.poleg. na rozbud. i przeb.biura, bud.wjazdu, rozb. parkingu w Komo

DOKUMENT

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach