Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2019.12.19 Obwieszczenie w spr.IK.6220.11.2019 przed wyd.dec. o środ.uwar. dla przed.poleg. na wyk.urządz.wod.-uzbroj. otw. studz. nr1A w urzadz. do pob. wód podz. ze stacji pob. wód w Szreni

Obwieszczenie

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach