Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2019.06.21 OBWIESZCZENIE O DECYZJI 6/2019 DO SPRAWY IK.6220.19.2018 Dec. o środ. uwar. przed. poleg. na budowie hali prod. – mag. z zapl. biur. – socj.na potrzeby firmy Storteboom Hamrol Sp

OBWIESZCZENIE

DECYZJA 6/2019

 ZAŁĄCZNIK - CHARAKTERYSTYKA DO DECYZJI 6/2019

Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach