Obwieszczenia, decyzje, komunikaty

2017.12.11 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOPIEWO ZAP. O OCEN. ODDZIAŁ. NA ŚROD. RDOS I PPIS POSTĘPOWANIA ODNOŚNIE DEC. ŚROD. DLA BUD. CENTRUM MAGAZYN. DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁKI O NR EWID. 201

ZAPYTANIE O OCENĘ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO RDOŚ I PPIS
Lista wiadomości
2019.04.03. Opinia sanitarna PPISWP nr NS -52/2-8(1)/19 do sprawy IK.6220.19.2018 Budowa hali produk. -magaz. z zapleczem biur.- socj. zaprojektowanej na potrzeby działalności firmy Stortenboom Hamrol Sp. z o.o. z zakresuprzetwórstwa mięsa drobiowego na dzaiłce o nr ewid.50/2 w Komornikach
Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wraz z budynkami: socjalno – administracyjnym i depozytowym, nową stacją transformatorową, bud
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach