Jesteś tutaj:   

Budżet

Wykonanie budżetu Gminy Komorniki za 2013 rok

Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - część I

Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - część 2

Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Wykonanie budżetu Gminy Komorniki na dzień 31.12.2013r.

Budżet 2013 - dochody - wykonanie na dzień 31.12.2013

Plan dotacji na realizcję zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie na dzień 31.12.2013

Budżet 2013 - wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2013 - cz. 1

Budżet 2013 - wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2013 - cz. 2

Wydatki majątkowe

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2013

Zestawienie planowanych kwot dotacji

Zestawienie dochodów planowanych z wpływów z tytułu opłat i kar

Środki budżetowe jednostek pomocniczych

Wykonanie budżetu jednostek pomocniczych

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013

Realizacja programów wieloletnich w 2013 roku

Przedsięwzięcia 2013

 

 

Lista wiadomości