06.02.2013r.-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -rozbudowa Szkoły Podstawowej w Komornikach i budowa oświetlenia boisk szko

 

Komorniki, dnia: 06.02.2013r.

PL.6733.2.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że na wniosek: „Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych, mgr inż. Olgierd Pietrzak 60-171 Poznań, ul.Paczkowska 32/2, działający w imieniu i na rzecz Gminy Komorniki

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Komornikach i budowie oświetlenia boisk szkolnych

obejmującej działki o nr ewid. gruntu: 297/6, 298/3, 299/3, 300/3, 301/5, 301/6, 301/9, 303/13

- obręb Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Wójta

inż. Aleksander Klemczak

Z-ca Wójta Gminy

 

 

 

 

-Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń -sołectwo Komorniki

- BIP

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666