Uchwała nr XV/96/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2003

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.1996 r. Nr 132 poz. 622 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997r. nr 9 poz. 43 ze zm.).

 

§1

Ustala się opłatę za wywóz odpadów stałych z zakładów w wysokości

66 zł/m3 w tym podatek VAT

Odpady wywożone są co 2 tygodnie zgodnie z harmonogramem.

 

§2

1.        Za złożenie na wysypisku odpadów dowiezionych własnym transportem pobiera się opłatę w wysokości 28 zł / za 1 m³ w tym podatek VAT opłatę za złożenie odpadów na wysypisku uiścić należy w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto.

2.        Maksymalna stawka za wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Komorniki wynosi 10.00 zł/m3 ścieków w tym podatek VAT.

3.        Ustala się cenę zrzutu 1 m3 ścieków do kanalizacji gminnej.

a)       z posesji od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w wysokości 3,00 zł netto, plus podatek VAT,

b)       ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi w wysokości 2,50 zł netto, plus podatek VAT,

c)       cenę zrzutu 1 m 3 ścieków do kanalizacji gminnej (dla osób ponoszących koszty za energię elektryczną zużywaną w przepompowniach przydomowych )w wysokości

2,95 zł / m 3 netto, plus podatek VAT.

 

§3

Koszt zakupu worka na odpady wynosi 2,70 zł

Cena zakupu worka pokrywa opłatę za wywóz śmieci na wysypisko

Worki 110 l czarne będą oznaczone napisem UG Komorniki

Worki zakupić będzie można w punktach wyznaczonych przez Urząd Gminy.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§5

Traci moc uchwała Rady Gminy Komorniki nr III/12/03 z 16 grudnia 2002 r

 

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2004r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Komorniki nr XV/96/03 z dnia 24 listopada 2003

 

 

Podjęcie uchwały wynika z konieczności ustalenia stawek na opłaty komunalne oraz maksymalnej stawki za wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 ze zm.)Stawki te zostały ustalona na podstawie kalkulacji. Koszt zrzuty 1m3 ścieków z kalkulacji wynosi 3,35 zł Rada Gminy biorąc pod uwagę czynnik społeczny obniżyła stawkę do kwoty 3,00 zł / 1m 3 Dla mieszkańców, którzy ponoszą koszty energii elektrycznej zużywanej do funkcjonowania przydomowych przepompowni, obniża się stawkę o 0,05 zł. stawka dla tych osób wynosi 2,95 zł /1m3. Cena ścieków była stała przez ostanie trzy lata. Ponadto jest znaczny odsetek mieszkańców korzystających z limitów ścieków komunalnych.