Uchwała nr IX/67/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 05 maja 2003

 Na podstawie art.30 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2001 r. Nr 46 poz. 499 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnopolskim (Dz.U. Nr 57, poz. 507)

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Tworzy się obwód głosowania dla wyborców przebywających w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu w Rosnowie, ul. Jarzębinowa 2.

 

 

Nr obwodu

głosowania

 

Granica obwodu

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

11

Oddział Zewnętrzny w Rosnowie Aresztu Śledczego

 w Poznaniu

Rosnowo ul. Jarzębinowa 2

62-052 Komorniki

 

 

§ 2

 

Obwody głosowania w okręgach wyborczych od nr 1 do nr 8 pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr IX/67/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 05 maja 2003

 

 

                Na podstawie pisma zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu Pana mjr inż. Błażeja Torka z dnia 25 kwietnia 2003 r. istnieje konieczność powołania obwodu do głosowania w oddziale zewnętrznym Aresztu Śledczego w Rosnowie.