Uchwała nr V/44/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2003

Na podstawie art.21 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz § 23 Statutu Gminy Komorniki Rada Gminy Komorniki uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, stanowiący załącznik nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Sowa


Załącznik nr 1


Plan pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2003


1. Opiniowanie pism i spraw skierowanych bezpośrednio do Komisji między innymi związanych z:

- rolnictwem,
- ochroną środowiska,
- zagospodarowaniem mieniem komunalnym,
- dróg gminnych i obiektów użyteczności publicznej

2. Opiniowanie zmian jak również planów budżetowych.
3. Spotkania komisji odbywać się będą każdorazowo w miarę potrzeby.
4. Sprawy bieżące.
5. Sprawozdanie komisji z działalności do