2011.10.14 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację stawu ziemnego oraz budowę alejek spacerowych w parku w Komornikach ul. Pocztowa&#

 

 

Komorniki, dnia 14.10.2011 r.

WI .271.1.14.2011

L.dz. 4927/2011

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Modernizację stawu ziemnego oraz  budowę alejek spacerowych w parku w Komornikach ul. Pocztowa prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Paweł Czyż, 62-040 Puszczykowo,ul. Czarnieckiego 2,   z ceną brutto: 346. 556,28 zł

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.      Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Paweł Czyż, 62-060 Puszczykowo,                         ul. Czarnieckiego 2, cena brutto 346.556,28 zł, oferta otrzymała  100 pkt.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi 17.10.2011 r.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                               

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

                                                                                                                /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                Wójt Gminy Komorniki

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a