2010.03.02 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i s

Komorniki, 01.03.2010 r.

WI.3410-3-14/09

L.dz. 807/2010                                                                                             

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i separatorem dla wód deszczowych w Komornikach ”.

prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu ograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 4 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe„Budopol-Poznań” Sp. z o.o. ul. Dziadoszańska 10,

61-248 Poznań za cenę brutto 9.337.860,88 zł;

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

 

 1. Oferta nr 1 – Konsorcjum (lider) Przedsiębiorstwo Budowlane „PAECH” ul. B. Chrobrego 20B 64-400 Międzychód

- cena brutto oferty – 8.108.537,62 zł; oferta odrzucona

 1. Oferta nr 2 – Konsorcjum „Michalski” ul. Szczepanowskiego 25, 64-100 Leszno

- cena brutto oferty 7.504.917,83 zł oferta odrzucona

 1. Oferta nr 3 – LEPIKO Sp. z o.o. Skórzewo ul. Skórzewska 19 60-185 Poznań

- cena brutto oferty 6.489.676,25 zł; oferta odrzucona

 1. Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budopol-Poznań” Sp. z o.o.
  ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

- cena brutto oferty 9.337.860,88 zł;

 1. Oferta nr 5 – Konsorcjum MAXI-STAR Sp. z o.o. Uścikówiec 4 64-600 Oborniki

- cena brutto oferty 8.479.000,00 zł; oferta odrzucona

 1. Oferta nr 6 – FORBUD ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 314C 61-469 Poznań

- cena brutto oferty 8.703.325,35 zł; oferta odrzucona

 1. Oferta nr 7 – Konsorcjum Ciepłownik NOWBUD  ul. Grunwaldzka 475 64-064 Plewiska

- cena brutto oferty 8.936.106,61 zł; oferta odrzucona

W w/w postępowaniu Zamawiający odrzucił następujące oferty:

nr 1Konsorcjum (lider) Przedsiębiorstwo Budowlane „PAECH” ul. B. Chrobrego 20B 64-400 Międzychód

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 90 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Wykonawca wyjaśnił w piśmie z dnia 25 lutego 2010 r. , że nie wyliczył wartości dla poz.   Nr 187 str. 40 kosztorysu ofertowego, co jest niezgodne ze SIWZ.

 Ponadto w związku z rażąco niskimi cenami w kosztorysie ofertowym Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy pismem nr 641/2010 z dnia 18.02.2010 r. celem udowodnienia niskich cen w wyszczególnionych pozycjach. Wyjaśnienie złożone przez Wykonawcę nie dokumentuje zastosowanych w ofercie niskich cen.

 

nr 2Konsorcjum „Michalski” ul. Szczepanowskiego 25, 64-100 Leszno

na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Wykonawca nie wyliczył wartości dla poz. Nr 187 str. 40 kosztorysu ofertowego.

Otrzymane wyjaśnienie jest nie zasadne, ponieważ przywołane pozycje w wyjaśnieniu nie uwzględniają ilości i zakresu robót jakie zostały określone w poz. Nr 187,co jest niezgodne ze SIWZ. W związku z tym oferta podlega odrzuceniu.

 

nr 3 – LEPIKO Sp. z o.o. Skórzewo ul. Skórzewska 19 60-185 Poznań

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 90 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

W związku z rażąco niskimi cenami w kosztorysie ofertowym Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy pismem nr 639/2010 z dnia 18.02.2010 r.  celem udowodnienia niskich cen  wyszczególnionych pozycji. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił odpowiedzi.

W związku z tym oferta podlega odrzuceniu.

 

nr 5 – Konsorcjum MAXI-STAR Sp. z o.o. Uścikówiec 4 64-600 Oborniki

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Zamawiający odrzuca ofertę z powodu błędu w obliczeniu ceny. Na stronie 60 kosztorysu ofertowego   w poz. 104 wpisana jest ilość obmiarowa 31 zamiast 1. Jednocześnie w piśmie z dnia 29.01.2010 r. wnioskował oferent „o dokonanie przeliczenia wartości kosztorysu, dla właściwej ilości tj. 1 szt. zamiast 31 szt.”. Zamawiający nie może dokonać zmiany ceny oferty.

 

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu.

 

 

nr 6 – FORBUD ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 314C 61-469 Poznań

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Wykonawca nie wyliczył wartości dla poz. Nr 715 str.104 kosztorysu ofertowego.

Otrzymane wyjaśnienie jest nie zasadne, ponieważ przywołane pozycje nr 686, 687 i 688 nie uwzględniają ilości i zakresu robót jakie zostały określone w poz. Nr 715.      

W związku z powyższym oferta jest niezgodna ze SIWZ i podlega odrzuceniu.

 

nr 7 – Konsorcjum Ciepłownik NOWBUD  ul. Grunwaldzka 475 64-064 Plewiska

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie wyliczył wartości dla poz. Nr 12, 13, 17, 18, i 2  str. 149 kosztorysu ofertowego.

Otrzymane wyjaśnienie jest nie zasadne, ponieważ, wykonawcy otrzymali dokumentacje przetargową zawierającą między innymi SIWZ wraz z przedmiarami robót zarówno w wersji „ ath” jak i „PDF”.

Ponadto wykonawca nie zwrócił się do zamawiającego z zapytaniem w tej sprawie.

W związku z powyższym oferta nie spełnia SIWZ i podlega odrzuceniu.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

 

                                                                                                                         /-/ mgr inż. Jan Broda

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Wiesław Rządkowski

tel. (0-61) 8100 648.

 Otrzymują:

 1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
 2. Urząd Gminy Komorniki WI a/a