2009.06.04 zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Umowę ramową na wyceny nieruchomości.

Komorniki 04.06.2009 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego dotyczącym „Umowy ramowej na wyceny nieruchomości”

dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.

            Zgodnie z pkt. III.I. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Zamawiający zawrze umowę ramową z 3 wykonawcami.”

W postępowaniu, w terminie zostały złożone 3 oferty:

            Poniższe oferty zostały wybrane do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

 

  1. oferta 1 – „WYCENA EKSPERT”

Ewa Banaś, Anna Poszyler s.j.

ul. Wojska Polskiego 84

60-628 Poznań

średnia cena brutto  =          747,25 zł

 

  1. oferta 2 -  „ANWO-NIERUCHOMOŚCI”

                 Biuro Wycen, Obrotu Nieruchomościami

                 i Usług Majątkowo-Konsultingowych

                 ul. Sośnicka 10

                 61-058 Poznań

średnia cena brutto  =          1 357,25 zł

 

  1. oferta 3 – Remin Janusz Walczak

ul. Warszawska 39/41

61-028 Poznań 

średnia cena brutto  =           960,75 zł

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda