2006.12.05 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na budowę ul.Ks.Wawrzyniaka i ul.Wiśniowej w Komornikach.

 

 

 

Komorniki, dnia 05.12.2006 r.

IK. 3410-2/ 9 /06

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Budowa ul.Ks.Wawrzyniaka i ul.Wiśniowej w Komornikach” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: NCC ROADS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Św.Mikołaja 7.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił ofertę:

 

Oferta Nr 1, STRADA Sp. z o.o., odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.). W ofercie podano niezgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia termin wykonania I etapu robót.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

Sprawę prowadzi: Teresa Kranz

                                tel. 061 8100 636

 

 

                                                                                                          /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                          Wójt Gminy Komonriki

 

 

 

Rozdzielnik:

1.      STRADA Sp. z o.o.

      62-070 Palędzie, ul. Nowa 49

2.      NCC ROADS POLSKA Sp. z o.o.

      50-125 Wrocław, ul.Św.Mikołaja 7