15.11.2011 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia drogowego ulicy Akacjowej w

PL. 6733.19.2011                                                                                                          Komorniki, dnia: 15.11.2011r

                                           

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

Zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 15.11.2011r. wydana została decyzja nr 20/2011

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie oświetlenia drogowego ulicy Akacjowej w Komornikach

obejmującego działki o nr ewid.: 57/98, 45/3, 1701, 1645 – obręb Komorniki

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.11 w godz. 9:00 – 15:00

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

-  BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

(61) 8 108 806