26.08.2011r.- Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r.o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym

 

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.),

zawiadamiam

o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 9/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. (znak IR.III-3.7045-2/11) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku Czempiń -Poznań od km 131,080 do km 163,400.

Informuję, że zgodnie z art. 133 k.p.a. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra Infrastruktury.

up. Wojewody Wielkopolskiego

/-/ Tomasz Małyszka

Kierownik Oddziału

Zagospodarowania Przestrzennego