23.01.2012r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr. ciśnienia PE Dz 63, obejmującej działki o nr ew

PL.6733.25.2011                                                                                                                             Komorniki, dnia: 23.01.2012r.

                                                                                             

                                           

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 23.01.2012r. wydana została decyzja nr 01/2012

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dz 63, obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 257/2, 252, 253/7 – obręb Rosnówko-Walerianowo, dla zasilania budynków mieszkalnych

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godz. pracy Urzędu

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

-  BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666