08.11.2019r. Obwieszczenie o wydanej decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publ. budowy odcinka sieci gazowej ś/c 63 PE 100 SDR 11 w Chomęcicac, w dz 268/2

PL. 6733.15.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

Zawiadamia się

że w dniu 08.11.2019r., wydana została decyzja Nr 15 / 2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
61-860  Poznań, ul. Za Groblą

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

odcinka sieci gazowej ś/c dn 63 PE  100 SDR 11
obejmującego część działki o nr ewid.: 268/2, obręb Chomęcice, gm. Komorniki (w ul. Rosnowieckiej)

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1)       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3)       przenoszenia danych osobowych;
  4)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  5)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki
- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji
- Biuletyn Informacji Publicznej

 

z up. Wójta
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego
mgr Katarzyna Suszczyńska

 

 Sprawę prowadzi:
Gł. specjalista  ds. warunków zabudowy
I.Pawlaczyk-Witczak  tel.: 61 / 8 100 665