31.05.2017 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy w odcinku od słupa nr 6 do słupa nr 18 napowietrznej elektroenergetyczn

PL.6733.9.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że

na wniosek

  Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez Krystiana Kowalskiego Kierownika Wydziału Inwestycji w Oddziale Dystrybucji Poznań i udzielonego pełnomocnictwa Panu Marcinowi Sobczyńskiemu z Firmy PBE Elbud Poznań S.A., ul. Zakładowa 10,
62-064 Plewiska,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie w odcinku od słupa nr 6 do słupa nr 18 napowietrznej elektroenergetycznej
linii 110 kV relacji Plewiska-Stęszew

 

obejmującej działki:

na terenie gminy Komorniki:

na terenie gminy Dopiewo, obr. Gołuski nr ewid. 336/1.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dopiewo

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

I Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer