29.03.2017 r.- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play POZ0218 na dzia

PL.6733.6.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że

 

na wniosek:

firmy P4 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa,  reprezentowanej przez Pełnomocnika Szymona Siwińskiego z Firmy USŁUGOWO-HANDLOWEJ KLM System, ul. Piasta 6/12, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0218,

 

obejmującej działkę nr ewid. 87/4, obręb Wiry, gmina Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Luboń

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

I Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

Sprawę prowadzi:

Ds.. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak

Tel. (61) 8 100 665