Kadencja 2014-2018

2016.12.29 - W sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu przez rodziców/ prawnych opiekunów transportu i opieki nad uczniem niepełnosprawnym w czasie przewozu z miejsca zamieszka

Treść zarządzenia

Załacznik nr 1 - Umowa na dowóz samochodem

Załącznik nr 1a  - Umowa o dowozie środkami komunikacji publicznej

Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do ośrodka/szkoły/przedszkola własnym środkiem transportu lub środkami komunikacji publicznej

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Lista wiadomości