Rok 2009

Lista wiadomości
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirow
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach - termomodernizacja dachu" w trybie zamówienia z wolnej ręki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych, odbierania odpadów problemowych z terenu Gminy Komorniki w 2010 r."
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa i montaż kontenerów mieszkalnych na mieszkania socjalne w Plewiskach, Gmina Komorniki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę kanalizacji sanitarej w ul. Jaskółczej w Rosnówku i ul. Żytniej w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja kuchni - Dom Kultury KOŹLAK w Chomęcicach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę parkingu przy cmentarzu na ul. Poznańskiej w Wirach”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę cieku Plewianka od km 1+944 do km 2+700 w Gminie Komorniki”
dla przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzieleneie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i separatorem dla wód deszczowych w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ulic: Żabikowskiej, Nizinnej i Poznańskiej"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach na terenie działki nr 346/2
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na odrębny oddział przedszkolny w Przedszkolu w Komornikach”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej wsi Komorniki w rejonie ul. Gottlieba Daimlera
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Przebudowę ul. Komornickiej w Wirach, na odcinku od ul. Wirowskiej do parkingu przy kościele”
za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych, za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rolniczą i użytkowanych rolniczo oraz innych budynków
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej terenu położonego we wsi Komorniki - podkład geodezyjny do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarow
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ul. Polnej-Kaczmarka w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Plewiskach, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do stadionu sportowego"
dla przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa zespołu boisk sportowych w Szreniawie"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Poznańskiej w Wirach od km 0+371,50 do km 1+330,72"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na określenie wartości rynkowej nieruchomości w Plewiskach, Komornikach i Wirach
dla przygotowania i przeprowadzenia postępownania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kompleksu sportowego >>Moje boisko - ORLIK 2012<< w Wirach przy ul. Podleśnej/Dworcowej"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Komorniki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptację Szkoły Podstawowej na Przedszkole II-oddziałowe w Rosnówku"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości rynkowej nieruchomości w Komornikach, Chomęcicach i Głuchowie
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 1 "Budowę ul. Fabianowskiej - II etap oraz przebudowę ul. Stawnej i ul. Ogrodowej w Plewiskach"; 2. "Budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Ks. Malino
do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Plewiska
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kanalizacji desczzowej w Plewiskach w ul. Fabianowskiej, Mokrej i Południowej"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępownaia o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Poznańskiej i ul. Krótkiej w Głuchowie"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschdoniej części wsi Komorniki
dla prezygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice - III etap
dla przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowę Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią socjalną i dydaktyczną w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na umowę ramową na wyceny nieruchomości na terenie gminy Komorniki w roku 2009
dla przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu częściowej zmiany terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na umowę ramową na wyceny nieruchomości na terenie gminy Komorniki w roku 2009
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę ul. Stawnej w Komornikach, na odcinku od ul. Zakładowej do km 0+482"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ulic: Południowej
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej terenu położonego we wsi Komorniki - podkład geodezyjny do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-ws
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej terenu położonego we wsi Plewiska - podkład geodezyjny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania w Urzędzie Gminy Komorniki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości rynkowej nieruchomości w Plewiskach i Komornikach
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Plewiska