Rok 2008

Lista wiadomości
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt: "Przebudowa i modernizacja budynku ośrodka zdrowia i Gminnego Ośrodka Kulruty w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa pawilonu szatniowo-admisnitracyjnego z trybunami przy zespole boisk sportowych w Plewiskach - 2 termin"
do przygotowania i przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Komorniki o nr ewid. 961/6
w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości położonej w Plewiskach przeznaczonej do sprzedaży
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa przepompowni ścieków przy ul. Pasieki w Komornikach"
położonej w miejscowości Komorniki o nr ewid. 961/6
dla przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Budowę przepustu w ul.Topolowej na rowie melioracyjnym WA w km 0+310 w Komornikach”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej w skali 1:1000 terenu położonego we wsi Plewiska - podkład geodezyjny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przes
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Komornikach, Wirach i Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyceny wzrostu wartości nieruchomości działek w Chomęcicach, Rosnówku-Walerianowie oraz Plewiskach
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzialalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej.
do przeprowadzenia pisemnego nieograniczonego przetargu na najem punktu gastronomicznego zlokalizowanego w obiekcie Sali Sportowej w Komornikach o pow. 23,8 m2 + pow. 5,40 m2 przy ul. Polnej 37 przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczn
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa pawilonu szatniowo-administracyjnego z trybunami przy zespole boisk sportowych w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wiry w obszarze terenów rolnych.
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych z terenu Gminy Komorniki w 2009 r.”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont - przebudowa ulicy Komornickiej od km 0+400 do km 0+990 - budowa chodnika z tymczasowym odwodnieniem"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ul.Kościelnej, ul.Św.Rocha, ul.Pańskiej i ul.Zbożowej w Komornikach”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości rynkowej nieruchomości w Plewiskach
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptację poddasza istniejącego budynku Przedszkola w Wirach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej w skali 1:1000 terenu położonego we wsi Komorniki - podkład geodezyjny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wiry, w rejonie ulic Komornickiej, Wirowskiej i Żabikowskiej.
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Szreniawie i Głuchowie"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław, Szreniawa-Rosnówko w rej
do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
dla przygotwania i przeprowadzenia posteowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 teremu położonego we wsi Komorniki - podkład geodezyjny do zmiany mpzp części wsi Komorniki (I i II etap)
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w ul. Ronsowieckiej w Komornikach"
z dnia 25.02.2008r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę boisk sportowych w ramach programu >>Moje Boisko ORLIK 2012<< w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 terenu położonego we wsi Komorniki - podkład geodezyjny zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyceny wzrostu wartości działek w Chomęcicach, Rosnówku-Walerianowie oraz Plewiskach
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 terenu położonego we wsi we wsi Komorniki – podkład geodezyjny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przes
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Wirach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznwgo na: "Budowę ul. Poznańskiej w Wirach, na odcinku od km 0+000 do km 0+371,50"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Rosnówku, Walerianowie i Chomęcicach".
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku szkoły na przedszkole II-oddziałowe w Szreniawie”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa trybun boiska sportowego w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy Komorniki".
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej terenu we wsi Wiry w rejonie ulic Komornickiej, Wirowskiej i Żabikowskiej
na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (I etap) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (II etap)
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowana o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Komorniki"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty remontowe w Przedszkolu w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-kosztorysowej na rozbudowę wraz z salą sportową i modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na okreslenie wartości rynkowej nieruchomości w Łęczycy, Plewiskach, Głuchowie i Wirach.
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa trybun boiska sportowego w Komornikach"
za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych, za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rolniczą i użytkowanych rolniczo oraz innych bud
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Komorniki o nr ewid. 961/6
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki
„Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy Komorniki”
o nr ewid. 642/45, 642/50, 642/103, 642/104
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyceny wzrostu wartości działek w Wirach, Plewiskach oraz Walerianowie
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyceny wzrostu wartości działek nr 226/50 i 227/77 w Wirach w wyniku podziału geodezyjnego oraz wycena wartości działek 227/103,226/65 i 227/135 w Wirac
[dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. przy ul. Platynowej i Stalowej]
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego działki nr ewid. 57/136, 57/137, 56/1 i 56/2
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznwgo na: "Budowa oświetlenia drogowego na ul. Południowej, Słonecznej, Cienistej i Promykowej w Wirach"