Kadencja 2006-2010

Lista wiadomości
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Plewiskach z salą gimnastyczną z częścią socjalną i dydatktyczną w Plewiskach - dokończenie zadania - roboty dodatkowe" w trybie
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont ul. Sosnowej w Łęczycy"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych, odbierania surowców wtórnych, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów problemowych z t
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Pasterskiej w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Pasterskiej w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Łąkowej w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptacja części pierwszego piętra na salę multimedialną w Szkole Podstawowej Wirach - roboty dodatkowe" w trybie zamówenia z wolnej ręki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont chodników przy ul. Pocztowej w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Nowej w Rosnówku"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i separatorem dla wód deszczowych w Komornikach" - roboty uzupełniające w trybi
dla przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont ul. Fabianowskiej w Komornikach, na odcinku od ul. Polnej do ul. Stanisława Nowaka"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Pułaskiego, ul.Kościuszki (odcinek od ul. Głowackiego do ul. Kilińksiego), ul. Kilińskiego i ul. Głowackiego w Wirach"
za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rolniczą i użytkowanych rolniczo oraz innych budynków
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu - wymiana pokrycia WDK Koźlak w Chomęcicach"
likalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i częściach p-rzynaleznych, usytuowanego w Szreniawie, obręb Rosnowo-zreniawa, o nr ewid. 25/5
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Stęszewskiej i ul. Rosnowieckiej w Chomęcicach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę ul. Mostowej i chodnika na ul. Dworcowej w Szreniawie oraz przebudowę ul. Spokojnej w Głuchowie
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptację części pierwszego piętra na salę multimedialną oraz wykonanie robót remontowo-malarskich w Szkole Podstawowej w Wirach" w trybie przetargu nieogranicz
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę boisk wielofunkcyjnych w Chomęcicach i Głuchowie"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingu przy kompleksie boisk ORLIK 2012 - Wiry"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Plewiskach z salą gimnastyczną z częścią socjalną i dydaktyczną w Plewiskach - dokończenie zadania inwestycyjnego"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa ul. Południowej w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę odcinka ul. Dworcowej w Wirach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę oświetlenia drogowego na ul. Komornickiej w Komornikach i Wirach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę mebli szkolnych, wyposażenia auli i nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Plewiskach" w trybie przetargu nieograniczonego
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Plewiskach, Chomęcicach i Walerianowie
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, ul. Kościuszki, ul. Głowackiego, ul. Pułaskiego, ul. Kilińskiego w Wirach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwetsycji pn. Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i separ
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej, ul. Skrytej, ul. Zachodniej i ul. Żytniej w Plewiskach"
gromadzenia środków w Urzędzie Gminy Komorniki, procedur kontroli wydatkowania środków w Urzędzie Gminy Komorniki i jednostkach organizacyjnych Gminy Komorniki oraz procedur kontroli związanych z gospodarowaniem mieniem w Urzędzie Gminy Komorniki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa ul.Komornickiej w Wirach, na odcinku od ul.Nadrzecznej do ul.Wirowskiej”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę odprowadzenia wód deszczowych z ul. Łęczyckiej do rzeki Wirynki"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną z częścią socjalną i dydaktyczną w Plewiskach - roboty dodatkowe" w trybie zamówienia z wolnej ręki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa pawilonu szatniowo-administracyjnego z trybunami przy zespole boisk sportowych w Plewiskach - roboty dodatkowe" w trybie zamówienia z wolnej ręki.
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach - roboty dodatkowe" w trybie zamówienia z wolnej ręki
Upoważnienie wyznaczonych pracowników do zarządzania informacją publiczną w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
celem przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, znajdujących się na wyposażeniu urzędu.
do dokonania oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Komorniki w 2010 r.
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach na terenie działki nr 346/2
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirow
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach - termomodernizacja dachu" w trybie zamówienia z wolnej ręki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych, odbierania odpadów problemowych z terenu Gminy Komorniki w 2010 r."
dla przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzieleneie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i separatorem dla wód deszczowych w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa i montaż kontenerów mieszkalnych na mieszkania socjalne w Plewiskach, Gmina Komorniki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ulic: Żabikowskiej, Nizinnej i Poznańskiej"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja kuchni - Dom Kultury KOŹLAK w Chomęcicach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę kanalizacji sanitarej w ul. Jaskółczej w Rosnówku i ul. Żytniej w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Przebudowę ul. Komornickiej w Wirach, na odcinku od ul. Wirowskiej do parkingu przy kościele”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę cieku Plewianka od km 1+944 do km 2+700 w Gminie Komorniki”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę parkingu przy cmentarzu na ul. Poznańskiej w Wirach”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na odrębny oddział przedszkolny w Przedszkolu w Komornikach”
za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych, za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rolniczą i użytkowanych rolniczo oraz innych budynków
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej terenu położonego we wsi Komorniki - podkład geodezyjny do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej wsi Komorniki w rejonie ul. Gottlieba Daimlera
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarow
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Plewiskach, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do stadionu sportowego"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ul. Polnej-Kaczmarka w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa zespołu boisk sportowych w Szreniawie"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Komornikach"
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Plewiska
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Poznańskiej w Wirach od km 0+371,50 do km 1+330,72"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na określenie wartości rynkowej nieruchomości w Plewiskach, Komornikach i Wirach
dla przygotowania i przeprowadzenia postępownania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kompleksu sportowego >>Moje boisko - ORLIK 2012<< w Wirach przy ul. Podleśnej/Dworcowej"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Komorniki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptację Szkoły Podstawowej na Przedszkole II-oddziałowe w Rosnówku"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości rynkowej nieruchomości w Komornikach, Chomęcicach i Głuchowie
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 1 "Budowę ul. Fabianowskiej - II etap oraz przebudowę ul. Stawnej i ul. Ogrodowej w Plewiskach"; 2. "Budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Ks. Malino
do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Plewiska
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kanalizacji desczzowej w Plewiskach w ul. Fabianowskiej, Mokrej i Południowej"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępownaia o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Poznańskiej i ul. Krótkiej w Głuchowie"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschdoniej części wsi Komorniki
dla prezygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice - III etap
dla przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowę Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią socjalną i dydaktyczną w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na umowę ramową na wyceny nieruchomości na terenie gminy Komorniki w roku 2009
dla przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu częściowej zmiany terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na umowę ramową na wyceny nieruchomości na terenie gminy Komorniki w roku 2009
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę ul. Stawnej w Komornikach, na odcinku od ul. Zakładowej do km 0+482"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ulic: Południowej
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej terenu położonego we wsi Komorniki - podkład geodezyjny do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-ws
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej terenu położonego we wsi Plewiska - podkład geodezyjny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren
w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania w Urzędzie Gminy Komorniki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości rynkowej nieruchomości w Plewiskach i Komornikach
w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości położonej w Plewiskach przeznaczonej do sprzedaży
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa pawilonu szatniowo-admisnitracyjnego z trybunami przy zespole boisk sportowych w Plewiskach - 2 termin"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt: "Przebudowa i modernizacja budynku ośrodka zdrowia i Gminnego Ośrodka Kulruty w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa przepompowni ścieków przy ul. Pasieki w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej w skali 1:1000 terenu położonego we wsi Plewiska - podkład geodezyjny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przes
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzialalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej.
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wiry w obszarze terenów rolnych.
dla przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Budowę przepustu w ul.Topolowej na rowie melioracyjnym WA w km 0+310 w Komornikach”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ul.Kościelnej, ul.Św.Rocha, ul.Pańskiej i ul.Zbożowej w Komornikach”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Komornikach, Wirach i Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych z terenu Gminy Komorniki w 2009 r.”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa pawilonu szatniowo-administracyjnego z trybunami przy zespole boisk sportowych w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej w skali 1:1000 terenu położonego we wsi Komorniki - podkład geodezyjny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości rynkowej nieruchomości w Plewiskach
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont - przebudowa ulicy Komornickiej od km 0+400 do km 0+990 - budowa chodnika z tymczasowym odwodnieniem"
do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 terenu położonego we wsi Komorniki - podkład geodezyjny zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Szreniawie i Głuchowie"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław, Szreniawa-Rosnówko w rej
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wiry, w rejonie ulic Komornickiej, Wirowskiej i Żabikowskiej.
dla przygotwania i przeprowadzenia posteowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 teremu położonego we wsi Komorniki - podkład geodezyjny do zmiany mpzp części wsi Komorniki (I i II etap)
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptację poddasza istniejącego budynku Przedszkola w Wirach"
z dnia 25.02.2008r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych
do przeprowadzenia pisemnego nieograniczonego przetargu na najem punktu gastronomicznego zlokalizowanego w obiekcie Sali Sportowej w Komornikach o pow. 23,8 m2 + pow. 5,40 m2 przy ul. Polnej 37 przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczn
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyceny wzrostu wartości działek w Chomęcicach, Rosnówku-Walerianowie oraz Plewiskach
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 terenu położonego we wsi we wsi Komorniki – podkład geodezyjny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przes
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę boisk sportowych w ramach programu >>Moje Boisko ORLIK 2012<< w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Rosnówku, Walerianowie i Chomęcicach".
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyceny wzrostu wartości nieruchomości działek w Chomęcicach, Rosnówku-Walerianowie oraz Plewiskach
położonej w miejscowości Komorniki o nr ewid. 961/6
do przygotowania i przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Komorniki o nr ewid. 961/6
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa trybun boiska sportowego w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowana o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Komorniki"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Wirach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej terenu we wsi Wiry w rejonie ulic Komornickiej, Wirowskiej i Żabikowskiej
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznwgo na: "Budowę ul. Poznańskiej w Wirach, na odcinku od km 0+000 do km 0+371,50"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznwgo na: "Budowa oświetlenia drogowego na ul. Południowej, Słonecznej, Cienistej i Promykowej w Wirach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy Komorniki".
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na okreslenie wartości rynkowej nieruchomości w Łęczycy, Plewiskach, Głuchowie i Wirach.
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-kosztorysowej na rozbudowę wraz z salą sportową i modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku szkoły na przedszkole II-oddziałowe w Szreniawie”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty remontowe w Przedszkolu w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa trybun boiska sportowego w Komornikach"
na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (I etap) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (II etap)
za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych, za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rolniczą i użytkowanych rolniczo oraz innych bud
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Komorniki o nr ewid. 961/6
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki
„Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy Komorniki”
o nr ewid. 642/45, 642/50, 642/103, 642/104
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyceny wzrostu wartości działek w Wirach, Plewiskach oraz Walerianowie
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyceny wzrostu wartości działek nr 226/50 i 227/77 w Wirach w wyniku podziału geodezyjnego oraz wycena wartości działek 227/103,226/65 i 227/135 w Wirac
[dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. przy ul. Platynowej i Stalowej]
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:1000 terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego działki nr ewid. 57/136, 57/137, 56/1 i 56/2
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w ul. Ronsowieckiej w Komornikach"