Rok 2010

Lista wiadomości
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Plewiskach z salą gimnastyczną z częścią socjalną i dydatktyczną w Plewiskach - dokończenie zadania - roboty dodatkowe" w trybie
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont ul. Sosnowej w Łęczycy"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych, odbierania surowców wtórnych, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów problemowych z t
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Pasterskiej w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Pasterskiej w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Łąkowej w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptacja części pierwszego piętra na salę multimedialną w Szkole Podstawowej Wirach - roboty dodatkowe" w trybie zamówenia z wolnej ręki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont chodników przy ul. Pocztowej w Komornikach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Nowej w Rosnówku"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i separatorem dla wód deszczowych w Komornikach" - roboty uzupełniające w trybi
dla przygotowania i przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont ul. Fabianowskiej w Komornikach, na odcinku od ul. Polnej do ul. Stanisława Nowaka"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. Pułaskiego, ul.Kościuszki (odcinek od ul. Głowackiego do ul. Kilińksiego), ul. Kilińskiego i ul. Głowackiego w Wirach"
za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rolniczą i użytkowanych rolniczo oraz innych budynków
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu - wymiana pokrycia WDK Koźlak w Chomęcicach"
likalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i częściach p-rzynaleznych, usytuowanego w Szreniawie, obręb Rosnowo-zreniawa, o nr ewid. 25/5
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Stęszewskiej i ul. Rosnowieckiej w Chomęcicach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę ul. Mostowej i chodnika na ul. Dworcowej w Szreniawie oraz przebudowę ul. Spokojnej w Głuchowie
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptację części pierwszego piętra na salę multimedialną oraz wykonanie robót remontowo-malarskich w Szkole Podstawowej w Wirach" w trybie przetargu nieogranicz
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę boisk wielofunkcyjnych w Chomęcicach i Głuchowie"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę parkingu przy kompleksie boisk ORLIK 2012 - Wiry"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Plewiskach z salą gimnastyczną z częścią socjalną i dydaktyczną w Plewiskach - dokończenie zadania inwestycyjnego"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa ul. Południowej w Plewiskach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę odcinka ul. Dworcowej w Wirach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę oświetlenia drogowego na ul. Komornickiej w Komornikach i Wirach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę mebli szkolnych, wyposażenia auli i nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Plewiskach" w trybie przetargu nieograniczonego
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Plewiskach, Chomęcicach i Walerianowie
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, ul. Kościuszki, ul. Głowackiego, ul. Pułaskiego, ul. Kilińskiego w Wirach"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwetsycji pn. Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i separ
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej, ul. Skrytej, ul. Zachodniej i ul. Żytniej w Plewiskach"
gromadzenia środków w Urzędzie Gminy Komorniki, procedur kontroli wydatkowania środków w Urzędzie Gminy Komorniki i jednostkach organizacyjnych Gminy Komorniki oraz procedur kontroli związanych z gospodarowaniem mieniem w Urzędzie Gminy Komorniki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Komorniki z parkingami, osadnikiem i
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa ul.Komornickiej w Wirach, na odcinku od ul.Nadrzecznej do ul.Wirowskiej”
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę odprowadzenia wód deszczowych z ul. Łęczyckiej do rzeki Wirynki"
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną z częścią socjalną i dydaktyczną w Plewiskach - roboty dodatkowe" w trybie zamówienia z wolnej ręki
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa pawilonu szatniowo-administracyjnego z trybunami przy zespole boisk sportowych w Plewiskach - roboty dodatkowe" w trybie zamówienia z wolnej ręki.
dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach - roboty dodatkowe" w trybie zamówienia z wolnej ręki
Upoważnienie wyznaczonych pracowników do zarządzania informacją publiczną w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
celem przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, znajdujących się na wyposażeniu urzędu.
do dokonania oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Komorniki w 2010 r.