Archiwum zamówień do 30 000 euro

23.11.17 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Szałwiowej, ul. Szafranowej i ul. Lubczykowej w Plewiskach wra

 

Komorniki, 23.11.2017r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

 (dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy IK.7011.24.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                   NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ul. Szałwiowej, ul. Szafranowej i ul. Lubczykowej w Plewiskach wraz z odwodnieniem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Szałwiowej, ul. Szafranowej i ul. Lubczykowej w Plewiskach wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy”

 

Termin realizacji zamówienia:

1.      Etap I termin realizacji     - 30.05.2018r. wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę

2.      Etap II termin realizacji   - 30.07.2018 r. wraz uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

 

Przedmiot zamówienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w następującym zakresie:

- opracowanie aktualizowanej mapy zasadniczej do celów projektowych,

- opracowanie geotechniczne (minimum 10 odwiertów gł. min 3 m),

- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana),

- opracowanie projektu budowlanego (5 egz.) wraz z pozyskaniem uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji  o pozwoleniu na budowę, wraz z uzyskaniem tej decyzji lub pozyskanie uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji w trybie ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wraz z uzyskaniem tej decyzji

- opracowanie projektów wykonawczych (5 egz.) dla branży:

- drogowej – budowa ulic: Szałwiowej, Lubczykowej i Szafranowej

- mostowej  – budowa przepustu na rzece Plewiance

- sanitarnej – budowa kanalizacji deszczowej dla całego zakresu,

- należy przeanalizować uzbrojenie terenu oraz uwzględnić usunięcie kolizji
z urządzeniami podziemnymi i naziemnymi

 

- opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (3 egz.),

- opracowanie przedmiarów robót (2 egz.),

- opracowanie kosztorysów inwestorskich (2 egz.),

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzenia.

W zakres prac wchodzi również opracowanie w/w dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie CD.

2.  Nadzór autorski w zakresie:

- wykonanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art.20 ust.1 pkt4 ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2013r. poz.1409 z późniejszymi zmianami).

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji

  projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji

- ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego

- w razie konieczności udział w naradach technicznych na budowie

- wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na

   każde wezwanie Zamawiającego.

- bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybycie na teren

Oraz pozostałe wymagania ujęte w wytycznych stanowiących Załącznik nr 1 do zapytania

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2 kompleksowych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót minimum  60.000,00 PLN netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem dowodów, czy roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, czy  zostały wykonane zgodnie z właściwymi przepisami i prawidłowo ukończone.

 Wykonawca który wykaże  realizację co najmniej 2 kompleksowych dokumentacji projektowych o wartości minimum określonej wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

100 %

 

Termin wykonania robót:

1.      Etap I termin realizacji     - 30.05.2018r. wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę

2.      Etap II termin realizacji   - 30.07.2018 r. wraz uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

       

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: przetargi@komorniki.pl  w terminie do dnia 30.11.2017 r. do godz. 10:00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:  Michalina Węgrzynowska

Tel: 0-61 8100 671., email:  przetargi@komorniki.pl

 

Załączniki:

1.      Wytyczne do projektowania

2.      Formularz ofertowy

3.      Oświadczenie Wykonawcy

4.      Mapa informacyjna

 

  Zestawienie ofert

1

1. 

24.10.2017 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Budowa Oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wiosennej, Azaliowej, Wrzosowej w m. Plewiska gm.

 

Komorniki, 24.10.2017r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

 (dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy IK.7226.1.16.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

     Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                   NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa Oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wiosennej, Azaliowej, Wrzosowej w m. Plewiska gm. Komorniki – w zakresie ul. Wiosennej”:

 

 

Termin realizacji zamówienia: 15.12.2017r.

 

Przedmiot zamówienia:

Budowa Oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wiosennej, Azaliowej, Wrzosowej w m. Plewiska gm. Komorniki – w zakresie ul. Wiosennej.

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót minimum  80.000,00 PLN netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem dowodów, czy  roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, czy  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 Wykonawca który wykaże  realizację co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum określonej wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

90 %

Gwarancja na wykonane prace

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów

 Cena (C)

                                   Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                                   Cena badanej oferty

 

 Gwarancja (G)

     - gwarancja minimalna, wymagana – 36 miesięcy (warunek konieczny)

     - gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy i dłuższa niż  60 miesięcy

                                   

 

Deklarowany okres gwarancji w miesiącach x 100

Ilość punktów (G) = ---------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                   60 miesięcy

 

 Łączna ilość punktów

            Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: przetargi@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 27.10.2017 r. do godz. 10:00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:  Zenon Pieprzyk

Tel: 0-61 8100 636., email: przetargi@komorniki.pl

 

 

Załączniki:

-        Formularz ofertowy

-        Oświadczenie wykonawcy

-        Wzór umowy

Dokumentacja projektowa

-        Projekt budowlano - wykonawczy cz1z3

-        Projekt budowlano - wykonawczy cz2z3

-        Projekt budowlano - wykonawczy cz3z3

-        Przedmiar robót

-        SSTWiOR

 

 

23.10.2017 - Wykonanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Fabianowskiej do ul. Grunwaldzkiej w m. Plewiska w ciągu DP 2387P”

Załącznik nr 1

Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1, 

62-052 Komorniki

 
do zarządzenia Nr  116/2016

Wójta Gminy Komorniki

   z dnia 04.04.2016 roku

 

 

Komorniki, 23.10.2017 r.

………………………………

(dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy  IK.7013.18.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                   NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Przebudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Fabianowskiej do ul. Grunwaldzkiej w m. Plewiska w ciągu DP 2387P

(nazwa zamówienia)

 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia :   do dnia  15.06.2018 r.,  w tym:

·      do 15.12.2017r.  ułożenie kanału deszczowego Ø800 mm w technologii mikrotunelingu (Etap I)

·      do 15.05.2018 r. – zakończenie robót budowlanych (Etap II)

do 15.06.2018 r. – zakończenie czynności związanych z pracami geodezyjnymi wraz z przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu  dokumentacji powykonawczej.

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich niezbędnych branż dotyczących przedmiotowego zadania:

- sanitarnej,

- drogowej,

Minimalna ilość wizyt na placu budowy - dwa razy w tygodniu. Inspektor nadzoru musi poinformować przedstawiciela Gminy Komorniki o każdorazowej wizycie na budowie poprzez telefoniczne zgłoszenie. Wizyty na budowie muszą być potwierdzone każdorazowo protokołem podpisanym przez kierownika budowy/robót oraz przedstawiciela Urzędu Gminy Komorniki.   

Inspektor nadzoru ubiegający się o zlecenie musi wykazać się, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, nadzorował co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie kanalizacji deszczowej min. Ø800 mm w technologii mikrotunelingu, o wartości minimum 500 000,00 zł brutto ( słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i załączyć dowody określające, że nadzór ten został wykonany należycie, w szczególności zaś informację o tym, czy nadzorowane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Do oferty należy załączyć wykaz nadzorowanych robót budowlanych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty  miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz wykonawców robót  budowlanych, których wykonanie Inspektor nadzorował, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego nadzór robót był wykonywany. Inspektor Nadzoru ubiegający się o zlecenie zobowiązany jest również do załączenia do oferty, opłaconej umowy polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ważnej przez cały okres realizacji zamówienia  na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100). W przypadku niezakończenia robót budowlanych w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia czasu obowiązywania polisy na dalszy okres uzgodniony z Zamawiającym - dokument potwierdzający ciągłość ubezpieczenia należy niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu

 

Dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej pod adresem:

http://bip.komorniki.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia-o-przetargach-i-komunikaty/ogloszenie-o-przetargu.html?pid=12538


Wartość robót budowlanych brutto: 2.879.360,22 zł

Wykonawca Robót budowlanych:    BUD-AN Sp. z o.o., ul. K. Zaręby 2/3

62-740 Tuliszków

Do oferty należy przedłożyć oświadczenia stanowiące załącznik do niniejszego zapytania

Kryteria wyboru wykonawcy:

1)      Cena

Oferty należy przesłać na adres email: przetargi@komorniki.pl w terminie do dnia 26.10.2016 r. do godz. 12:00

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Michalina Węgrzynowska, tel: 61 810 06 71, email: przetargi@komorniki.pl

 

 

 

Załączniki:

1.      Załącznik nr 1 - do Zapytania ofertowego

2.      Wzór Umowy

 

 

 

 

 

04.10.2017 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Przebudowa ulicy w Walerianowie w zakresie budowy chodnika – Etap I"

 

Komorniki, 04.10.2017r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

 (dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy IK.7234.1.33.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709, NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Przebudowa ulicy Bukowej w Walerianowie w zakresie budowy chodnika – ETAP I w zakresie ……….. mb ”:

 

 

Termin realizacji zamówienia:

- 30.11.2017r. – zakończenie wszystkich prac budowlanych

- 15.12.2017r. – przekazanie dokumentacji powykonawczej

 

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający przewiduje przeznaczyć na zamówienie kwotę 115 000,00 zł netto.

Wykonawca zaproponuje w tej kwocie wykonanie jak największej ilości mb chodnika zgodnie z dokumentacja projektową stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania. Początek robót należy przyjąć zgodnie z kilometracją  od 0+000,00 km.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Zaprojektowano budowę chodnika o szerokości 2,0 m (z miejscowymi zawężeniami) pochylenia
i jednoprocentowym spadku poprzecznym skierowanym w stronę krawędzi jezdni.  Budowę chodnika zaprojektowano na odcinku o długości ok. 450 m. Początek odcinka zlokalizowano przed zjazdem na posesję o numerze 23 (działka ewidencyjna numer 14), a koniec za zjazdem na posesję o numerze 3 (działka ewidencyjna numer 4/1). Ze względu na istniejącą zabudowę oraz konieczność nawiązania wysokościowego projektowanego chodnika do istniejących dojść do posesji oraz podmurówek ogrodzeń.  W zakres opracowania wchodzi wykonanie stałej organizacji ruchu .

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót minimum 80.000,00 PLN netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem dowodów, czy roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, czy  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 Wykonawca który wykaże  realizację co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum określonej wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Ilość mb wykonanego chodnika

100 %

 

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: przetargi@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 09.10.2017 r. do godz. 10:00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:  Michalina Węgrzynowska Tel: 0-61 8100 671., email: przetargi@komorniki.pl

 

 

 

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy

2.      Oświadczenie Wykonawcy

3.      Wzór Umowy

 

Dokumentacja projektowa:

1.      Dokumentacja techniczna

2.      Dokumentacja geotechniczna

3.      Przedmiar

4.      SSWiOR

5.      Projekt stałej organizacji ruchu

 

 

 

 

2017.08.16 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Garncarskiej w m. Plewiska gm. Komorniki"

Komorniki, 16.08.2017r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

 (dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy IK.7226.1.9.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

     Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                   NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Garncarskiej w m. Plewiska gm. Komorniki”:

 

 

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2017r.

 

Przedmiot zamówienia:

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Garncarskiej w m. Plewiska gm. Komorniki.

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót minimum  80.000,00 PLN netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem dowodów, czy  roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, czy  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 Wykonawca który wykaże  realizację co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum określonej wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

90 %

Gwarancja na wykonane prace

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów

 Cena (C)

                                   Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                                   Cena badanej oferty

 

 Gwarancja (G)

     - gwarancja minimalna, wymagana – 36 miesięcy (warunek konieczny)

     - gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy i dłuższa niż  60 miesięcy

                                   

 

Deklarowany okres gwarancji w miesiącach x 100

Ilość punktów (G) = ---------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                   60 miesięcy

 

 Łączna ilość punktów

            Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: przetargi@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 24.08.2017 r. do godz. 10:00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:  Zenon Pieprzyk

Tel: 0-61 8100 636., email: przetargi@komorniki.pl

 

 

 

 

       Załączniki:

-        Formularz ofertowy

-        Oświadczenie wykonawcy

-        Wzór umowy

 

       Dokumentacja projektowa

-        Projekt budowlano - wykonawczy cz1z3

-        Projekt budowlano - wykonawczy cz2z3

-        Projekt budowlano - wykonawczy cz3z3

-        Przedmiar robót

-        SSTWiOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.08.31 - Ponowne ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Garncarskiej w m. Plewiska gm. Komorniki"

Komorniki, 31.08.2017r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

 (dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy IK.7226.1.9.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

     Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                   NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Garncarskiej w m. Plewiska gm. Komorniki”:

 

 

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2017r.

 

Przedmiot zamówienia:

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Garncarskiej w m. Plewiska gm. Komorniki.

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót minimum  80.000,00 PLN netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem dowodów, czy  roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, czy  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 Wykonawca który wykaże  realizację co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum określonej wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

90 %

Gwarancja na wykonane prace

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów

 Cena (C)

                                   Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                                   Cena badanej oferty

 

 Gwarancja (G)

     - gwarancja minimalna, wymagana – 36 miesięcy (warunek konieczny)

     - gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy i dłuższa niż  60 miesięcy

                                   

 

Deklarowany okres gwarancji w miesiącach x 100

Ilość punktów (G) = ---------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                   60 miesięcy

 

 Łączna ilość punktów

            Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: przetargi@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 07.09.2017 r. do godz. 10:00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:  Zenon Pieprzyk

Tel: 0-61 8100 636., email: przetargi@komorniki.pl

 

 

 

 

       Załączniki:

-        Formularz ofertowy

-        Oświadczenie wykonawcy

-        Wzór umowy

 

       Dokumentacja projektowa

-        Projekt budowlano - wykonawczy cz1z3

-        Projekt budowlano - wykonawczy cz2z3

-        Projekt budowlano - wykonawczy cz3z3

-        Przedmiar robót

-        SSTWiOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.08.2017 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę ul. Rosnowska w Głuchowie

 

Komorniki, 03.08.2017r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

 (dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy IK.72341.1.23.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

     Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                   NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa ul. Rosnowskiej w Głuchowie”:

 

 

Termin realizacji zamówienia: 15.10.2017r.

 

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie ok. 170 m chodnika ze zjazdami z betonowej kostki brukowej oraz ok. 30 m nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

Uwaga: Z zakresu projektu na podstawie którego Zamawiające zleca niniejsze zamówienie Wykonawca wykona tylko 30mb nawierzchni z betonu asfaltowego w kilometrażu od km 0+000,00 do km 0+030,00.

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót minimum  50.000,00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem dowodów, czy  roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, czy  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 Wykonawca który wykaże  realizację co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum określonej wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

90 %

Gwarancja na wykonane prace

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów

 Cena (C)

                                   Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                                   Cena badanej oferty

 

 Gwarancja (G)

     - gwarancja minimalna, wymagana – 36 miesięcy (warunek konieczny)

     - gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy i dłuższa niż  60 miesięcy

                                   

 

Deklarowany okres gwarancji w miesiącach x 100

Ilość punktów (G) = ---------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                   60 miesięcy

 

 Łączna ilość punktów

            Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: przetargi@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 11.08.2017 r. do godz. 10:00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:  Przemysław Pełko

Tel: 0-61 8100 672., email: komunalne@komorniki.pl

 

 

 


Załączniki:

- formularz ofertowy  

- oświadczenie wykonawcy 1

- wzór Umowy

 

Dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlano - wykonawczy

- Przedmiar robót

- SSTWiOR

 

  Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

 

 

27.07.2017 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę ciągu pieszo - rowerowego na działce nr158/2 w Rosnówku

Komorniki, 27.07.2017r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

 (dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy IK.72341.1.19.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

     Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                   NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na działce nr 158/2 w Rosnówku”:

 

 

Termin realizacji zamówienia: 29.09.2017r.

 

Przedmiot zamówienia:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 m (2,0 m ścieżka rowerowa i 1,5 m

chodnik). o długości ok. 100mb. Ze względu na pochylenie podłużne ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km ok. 0+005 do km ok. 0+050 zaprojektowano rozdzielenie ścieżki rowerowej i chodnika półmetrową opaską z wbudowanym ogrodzeniem segmentowym. Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej, a opaski z granitowej kostki brukowej.

Teren wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zostanie umocniony betonowymi płytami ażurowymi (od strony zachodniej) oraz geokratą wysokości 100 mm z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą (skarpa po stronie wschodniej).

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót minimum  80.000,00 PLN netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem dowodów, czy  roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, czy  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 Wykonawca który wykaże  realizację co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum określonej wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

90 %

Gwarancja na wykonane prace

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów

 Cena (C)

                                   Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                                   Cena badanej oferty

 

 Gwarancja (G)

     - gwarancja minimalna, wymagana – 36 miesięcy (warunek konieczny)

     - gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy i dłuższa niż  60 miesięcy

                                   

 

Deklarowany okres gwarancji w miesiącach x 100

Ilość punktów (G) = ---------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                   60 miesięcy

 

 Łączna ilość punktów

            Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: przetargi@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 04.08.2017 r. do godz. 10:00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:  Przemysław Pełko

Tel: 0-61 8100 672., email: komunalne@komorniki.pl

 

 

 

                                                                                       /-/ 

                                                                         mgr  Tomasz Stellmaszyk

                                                                     Z-CA WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

Załączniki:

- formularz ofertowy

- oświadczenie wykonawcy 1

- wzór Umowy

 

Dokumentacja projektowa:

- Projekt budowlany:

- część opisowa

- uzgodnienia

-Projekt wykonawczy

            - Część opisowa

            - Plan orientacyjny

            - Plan sytuacyjny

            - Przekroje normalne

            - Szczegóły konstrukcyjne

            - Przekrój podłużny

- Projekt stałej organizacji ruchu

            - Część opisowa

            - Plan orientacyjny

            - Plan sytuacyjny

- Opinia Geotechniczna

- Przedmiar robót

- SSTWiOR

 

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu  

 

2017.04.05 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont pokrycia dachowego GOS i R ul. Polna 37 Komorniki Gmina Komorniki"

Komorniki, 04.04.2017 r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

………………………………

(dane Zamawiającego)

Znak sprawy WI.2510.3.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                   NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie remontu pn: Remont pokrycia dachowego GOS i R  ul. Polna 37 Komorniki  Gmina Komorniki

                         (nazwa zamówienia)

Termin realizacji zamówienia: 12.06.2017 r.

Przedmiot zamówienia: Obejmuje wykonanie remont pokrycia dachowego na budynku GOS i R  położonego przy ul. Polna 37 w Komornikach. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót, który został załączony do zapytania ofertowego.

Kryteria wyboru wykonawcy:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

90 %

Gwarancja na wykonane prace

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów

 Cena (C)

                                   Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                                   Cena badanej oferty

 

 Gwarancja (G)

     - gwarancja minimalna, wymagana – 12 miesięcy (warunek konieczny)

     - gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 12 miesięcy                 

        i dłuższa niż  36 miesięcy

 

                                   Deklarowany okres gwarancji w miesiącach x 100

Ilość punktów (G) = ---------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                   36 miesięcy

 Łączna ilość punktów

            Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: inwestycje@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 18.04.2017 r. do godz. 10,00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Wiesław Rządkowski

Tel: 0-61 8100 668., email: inwestycje@komorniki.pl

 

 

 

                                                              /-/

                                          mgr Anna Jezierska - Kaczmarek

                                      Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1        W załączeniu:

1.1  Przedmiar robót w wersji elektronicznej PDF

1.2  Formularz ofertowy 1,

1.3  Projekt umowy

   

     Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

 

 

2017.03.30 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę placu zabaw w Komornikach przy ul.Ognikowej"

 

Komorniki,29.03.2017 r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

……………………………………….…………

(dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy WI.7021.5.7.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,  NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na : Budowę placu zabaw w Komornikach przy ul. Ognikowej    

                                                                                                      (nazwa zamówienia)

 

Termin realizacji zamówienia:   do 12.06.2017r.

Przedmiot zamówienia: Budowa placu zabaw w Komornikach przy ul. Ognikowej polegająca na:

 1. montażu urządzeń :

 - zestaw sprawnościowy – 1 szt.

- huśtawka ważka– 1 szt.

- huśtawka na sprężynie – 2 szt.

- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt.

- huśtawka wahadłowa pojedyncza z siedziskiem typu „koszyk” – 1 szt.

- huśtawka wahadłowa pojedyncza z siedziskiem typu „bocianie gniazdo” – 1 szt.

- ławka bez oparcia, siedzisko z drewnianych szczeblin z drewna twardego, konstrukcja metalowa – 4 szt.

- kosz na śmieci – 2 szt.

- tablica z regulaminem – 1 szt.

 1. nawierzchnia:

- dla urządzeń, dla których maksymalna wys. upadku wynosi do 1 m – nawierzchnia z darni – trawa z rolki

- dla urządzeń, dla których maksymalna wys. upadku wynosi powyżej 1 m warstwa piasku płukanego o frakcji 0,2 – 2 mm.

- chodnik z kostki brukowej – 58 m2

 1. Ogrodzenie wraz z furtką i bramą
 2. Zieleń

 

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90 %

Gwarancja

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów

Ø   Kryterium Cena (C)

                                        

                         Najniższa cena brutto spośród złożonych  ofert x 100

Ilość punktów (C) = -------------------------------------------------------------------   x 90%

                               Cena brutto badanej oferty

 

Ø   Kryterium  Gwarancja (G)

- gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 24 miesiące i dłuższa niż  60 miesięcy

                                            Okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach) x 100

Ilość punktów (G) =  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                                                          Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert (w miesiącach)

 

Ø  Łączna ilość punktów

                Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

Do oferty (poza formularzem oferty) należy dołączyć:

Ø   pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentacji w postępowaniu (jeśli jest konieczne);

Ø   opisy techniczne urządzeń wraz ze zdjęciami/rysunkami tych urządzeń.

Ø   Certyfikaty zgodności z normą PN- EN 1176 potwierdzające spełnianie wymogów normy UWAGA! Zamawiający nie będzie honorował Deklaracji zgodności, ani Świadectwa inspekcji potwierdzających zgodność z normą.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Możliwa jest zmiana lub odwołanie zapytanie na każdym etapie.

Po uzyskaniu ofert od potencjalnych wykonawców zamawiający może przeprowadzić negocjacje.

Zamawiający może wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: przetargi@komorniki.pl w terminie do dnia 11.04.2017 r. do godz. 11:00.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Karolina Wilak tel.: 61 8100 667, email: przetargi@komorniki.pl

 

                                                                    /-/

                                                   mgr Anna Jezierska - Kaczmarek

                                              Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów

 

 

 

W załączeniu:

1.1  Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1

1.2  Dokumentacja projektowa  – Załącznik nr 2

1.3  STWiOR - Załącznik nr 3

1.4  Przedmiar robót- Załącznik nr 4

Otrzymują:

1.     Adresat

2.    UG Komorniki - WI a/a

 

Załączniki :

1. Formularz ofertowy - zał nr 1

2. Dokumentacja projektowa - opis - zał. nr 2

3. Dokumentacja projektowa - plan zagospodarowania - zał. nr 2

4. Dokumentacja projektowa - zestawienie urządzeń i nawierzchni - zał. nr 2

5. Dokumentacja projektowa - posadowienie urządzeń - zał. nr 2

6. Dokumentacja projektowa - przekroje nawierzchni - zał. nr 2

7 . STWiOR - wymagania ogolne - zał. nr 3

8.  STWiOR - roboty ziemne i rozbiórkowe - zał. nr 3

9.  STWiOR - zagospodarowanie terenu - zał. nr 3

10. Przedmiar robót - zał. nr 4

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

03.03.2017 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania publicznego na "Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw w Komornikach na osiedlu Poetów

Komorniki, 02.03.2017 r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

……………………………………….…………

(dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy WI.7021.5.5.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,  NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw w Komornikach na osiedlu Poetów

                                                                                                (nazwa zamówienia)

 

Termin realizacji zamówienia:   do 10.07.2017r.

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i realizacja placu zabaw na terenie działek oznaczonych  nr ewid. gruntu 1047/7, 1047/8, 1048/1 w Komornikach, będących własnością Gminy Komorniki. Prace projektowe obejmują dokonanie wszelkich uzgodnień oraz  złożenie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zgłoszenia o zamiarze budowy placu zabaw. Zamawiający posiada mapę do celów projektowych w skali 1:500 przedmiotowego terenu.

 

Na placu zabaw zamontowane mają zostać następujące urządzenia:

 1. Huśtawka wahadłowa podwójna – z siedziskiem typu koszyk oraz deska – 1 szt.
 2. Huśtawka na sprężynie – 2 szt.
 3. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, drabinkami i podestami – 1 szt.
 4. Huśtawka ważka – 2 szt.
 5. Domek zabawowy z liczydłem – 1 szt.
 6. Karuzela – 1 szt.
 7. Ławka z oparciem – 4 szt.
 8. Kosz na śmieci – 2 szt.
 9. Tablica z regulaminem – 1 szt.

Jako nawierzchnię amortyzującą należy  zastosować warstwę piasku płukanego o frakcji 0,2 – 2 mm.

Teren placu zabaw należy ogrodzić  siatką powlekaną wys. 150 cm wraz z bramą wjazdową asymetryczną 3,0 m.

 

 

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90 %

Gwarancja

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów:

 

-  Kryterium Cena (C)

                                        

                     Najniższa cena brutto spośród złożonych  ofert x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                     Cena brutto badanej oferty

 

-   Kryterium  Gwarancja (G)

- gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 24 miesiące i dłuższa niż  60 miesięcy

 

                    Okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach) x 100

Ilość punktów (G) =----------------------------------------------------------------------------------------x10%

                           Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert (w miesiącach)

 

-  Łączna ilość punktów

                Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

 

Do oferty (poza formularzem oferty) należy dołączyć:

 

- pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentacji w postępowaniu (jeśli jest konieczne);

-  opisy techniczne urządzeń wraz ze zdjęciami tych urządzeń.

-   certyfikaty potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymagania określone w załączniku nr 2;

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Możliwa jest zmiana lub odwołanie zapytanie na każdym etapie.

Po uzyskaniu ofert od potencjalnych wykonawców zamawiający może przeprowadzić negocjacje.

Zamawiający może wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

 

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: przetargi@komorniki.pl w terminie do dnia 17.03.2017 r. do godz. 11:00.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Karolina Wilak tel.: 61 8100 667., email: przetargi@komorniki.pl

 

                                                          /-/ mgr Anna Jezierska - Kaczmarek

                                                            Kierownik Wydziału Inwestycji

 

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1

2. Specyfikacja techniczna - zał. nr 2

3. Kopia mapy do celów projektowych

4. Odpowiedź na zapytania- 15.03.2017

5.Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

23.01.2017. - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup wyposażenia do budowanego kompleksu szkolnego w Plewiskach - wyposażenie sportowe"

 

Komorniki, 20.01.2017 r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

……………………………………….…………

(dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy WI.2510.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,  NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na Zakup wyposażenia do budowanego Kompleksu szkolnego  w Plewiskach – wyposażenie sportowe

                                                                                                (nazwa zamówienia)

 

Termin realizacji zamówienia:   do 17.03.2017r.

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia sportowego do sali gimnastycznej, salki korekcyjnej i szatni kompleksu szkolnego w Plewiskach zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ilościowym stanowiącym  Załącznik nr 3 oraz Specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 4.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31.12.2002r. dla wyrobów, które są objęte w/w rozporządzeniem, Wykonawca przedstawi w ofercie certyfikaty na zgodność  z wymaganiami właściwych polskich i europejskich norm.

 

Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i dostarczony bezpośrednio do Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach, ul. Prof. Wacława Strażewicza 1, 62-064 Plewiska, gmina Komorniki, woj. wielkopolskie. Wykonawca zapewni własny transport, wniesienie oraz rozmieszczenie/montaż wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach wskazanych przez Zamawiającego. Wyposażenie wymagające złożenia lub montażu Wykonawca wykonana we własnym zakresie w miejscu bezpośredniej dostawy.

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90 %

Gwarancja

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów

Ø   Kryterium Cena (C)

                                        

                         Najniższa cena brutto spośród złożonych  ofert x 100

Ilość punktów (C) = -------------------------------------------------------------------   x 90%

                               Cena brutto badanej oferty

 

Ø   Kryterium  Gwarancja (G)

- gwarancja minimalna, wymagana 24-miesiące gwarancji na wyposażenie sportowe (z wyłączeniem piłek do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną, piłki lekarskie) od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad  - warunek konieczny

- gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 24 miesiące i dłuższa niż  60 miesięcy

                                 Okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach) x 100

Ilość punktów (G) =  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                          Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert (w miesiącach)

 

Ø  Łączna ilość punktów

                Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

Do oferty (poza formularzem oferty) należy dołączyć:

Ø   pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentacji w postępowaniu (jeśli jest konieczne);

Ø   Formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 2;

Ø   certyfikaty potwierdzające, ze oferowane produkty spełniają wymagania określone  w Załączniku nr 4;

Ø   Kopia opłaconej polisy OC.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Możliwa jest zmiana lub odwołanie zapytanie na każdym etapie.

Po uzyskaniu ofert od potencjalnych wykonawców zamawiający może przeprowadzić negocjacje.

Zamawiający może wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

 

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: przetargi@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 06.02.2017 r. do godz. 11:00.

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Aleksandra Kaczan

tel.: 61 8100 668., email: przetargi@komorniki.pl

 

 

W załączeniu:

1.1  Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1

1.2  Formularz cenowy – załącznik nr 2

1.3  Zestawienie ilościowe – załącznik nr 3

1.4  Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 4

1.5  Zdjęcia Sali gimnastycznej – Złącznik nr 5

1.6  Projekt umowy – Złącznik nr 6

1.7  Rysunki z dokumentacji projektowej – rzuty i przekroje

 

Otrzymują:

1.     Adresat

2.     UG Komorniki - WI a/a

 

                                                                                                                              /-/   z up. Wójta 

                                                                                                                 KIEROWNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI

                                                                                                                   mgr Anna Jezierska-Kaczmarek

Załączniki:

1. Zapytanie  ofertowe

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Formularz cenowy - załącznik nr 2

4. Zestawienie ilościowe - załącznik nr 3

5. Specyfikacja techniczna - załącznik nr 4

6. Dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 5 

7. projekt umowy - załącznik nr 6

8. Dokumentacja projektowa:

- rysunek rzut parteru

- rysunek rzut piętra

- rysunek przekrój 

9. 2017.01.24. uzupełnienie zapytania o zapisy w zał. nr 4

04.11.2016 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Komorniki, ul. S

Komorniki, 02.11.2016 r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

znak sprawy OR. 2630.1.2016                                                 

               

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                  

NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki,

 

Termin realizacji zamówienia: od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudzień 2017 r.

 

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek oraz ich zwrotów, o masie do 2000 g oraz paczek o masie do 5000 g i druków bezadresowych, świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku na okres od 2.01.2017 do 31.12.2017 r.

 

Prosimy, o przedstawienie państwa propozycji świadczenia tych usług w oparciu o parametry  zawarte w załączniku nr 1 ( dla Gminy Komorniki) i w załączniku nr 2 ( dla Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Komorniki). Usługi nie objęte załącznikiem będą rozliczane wg stawek operatora.

Kryteria wyboru wykonawcy:

1)     Cena usługi: 60%

2)      Siedziba placówki nadawczo – odbiorczej w odległości nie większej niż 1km od budynku Urzędu Gminy Komorniki: 20%

3)      Odbiór przysyłek z budynku urzędu: 20%

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym,

drogą pocztową lub  przesłać na adres email: or@komorniki.pl w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. do godz. 12:00.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Maria Załóg tel. 61 8100 650, email: or@komorniki.pl.

 Załącznik nr 1 - pobierz

  Załącznik nr 2 - pobierz 


 


 

 

Sprawę prowadzi:

Maria Załóg

Tel. 61 8100 650

 

 

02.11.2016 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę ulicy Podgórnej w Plewiskach

 

Komorniki, 02.11.2016r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

 (dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy: IK.7234.1.41.2016 - Budowa ulicy Podgórnej w Plewiskach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki,

Regon 631258709, NIP 777-31-40-250

zaprasza do złożenia oferty dla zadania pn:

Budowa ulicy Podgórnej w Plewiskach

(nazwa zamówienia)

 

Termin realizacji zamówienia:  

09.12.2016 - zakończenie wszystkich robót budowlanych

30.12.2016 - przygotowanie dokumentacji powykonawczej, odbiór końcowy robót

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Podgórnej w Plewiskach.

Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót, które zostały załączone do zapytania ofertowego. W zakres prac wchodzi również złożenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego wniosku o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania w/w ulicy.

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót minimum  50.000,00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem dowodów, czy  roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, czy  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 Wykonawca który wykaże  realizację co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum określonej wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

90 %

Gwarancja na wykonane prace

10 %

 

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów:

 Cena (C)

                                                      Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                                                                Cena badanej oferty

 Gwarancja (G)

- gwarancja minimalna, wymagana – 36 miesięcy (warunek konieczny)

- gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy i

  dłuższa niż  60 miesięcy

                                   

Deklarowany okres gwarancji w miesiącach x 100

Ilość punktów (G) = ---------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                                                                              60 miesięcy

 Łączna ilość punktów

            Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email:  przetargi@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 08.11.2016 r. do godz. 09:00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Michalina Węgrzynowska

Tel: 0-61 8100 672., email: przetargi@komorniki.pl

 

 

 

/-/  Z up. Wójta

 Kierownik Wydziału Inwestycji

      mgr Arkadiusz Klemczak

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Załącznik  nr 2

4. Załącznik nr 3

 

5.  Dokumentacja projektowa

   - opis techniczny

   - rys.orientacja

   - rys. zagospodarowanie terenu

   - rys. profil podłużny

   - rys. przekrój normalny

   - rys. wpust

   - rys. profile przykanalików deszczowych

   - SSTWiOR droga

   - SSTWiOR kanalizacja

   - Przedmiar 

 

14.10.2016 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej /Wiosennej w Komornikach

 

Komorniki, 14.10.2016r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

 (dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy IK.7226.49.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                   NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty dla zadania pn.:

„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej /Wiosennej w Komornikach”

(nazwa zamówienia)

 

Termin realizacji zamówienia:           

15.12.2016 - zakończenie wszystkich robót budowlanych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, odbiór końcowy robót, zgłoszenie do PINB wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

                                                          

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej /Wiosennej w Komornikach.

Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót,

które zostały załączone do zapytania ofertowego.

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

90 %

Gwarancja na wykonane prace

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów:

 Cena (C)

                                     Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                                                Cena badanej oferty

 

 Gwarancja (G)

- gwarancja minimalna, wymagana – 36 miesięcy (warunek konieczny)

- gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy i

  dłuższa niż  60 miesięcy

                                   

Deklarowany okres gwarancji w miesiącach x 100

Ilość punktów (G) = ---------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                                                                  60 miesięcy

 Łączna ilość punktów

            Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: komunalne@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 20.10.2016 r. do godz. 09:00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Zenon Pieprzyk

Tel: 0-61 8100 636., email: komunalne@komorniki.pl

 

 

 

 

 

 

/-/  Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Inwestycji

mgr Arkadiusz Klemczak

 

 

W związku omyłką pisarską w dokumentacji projektowej został zamieszczony skorygowany projekt wykonawczy w akapicie:

Dokumentacja projektowa: 1. Projekt Wykonawczy. W związku z powyższym termin na składanie ofert został przedłużony do 20.10.2016 r. do godziny 9:00.   

 

Załączniki:

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Załącznik  nr 2

4. Załącznik nr 3

Dokumentacja Projektowa

1. Projekt Wykonawczy

2. Przedmiar robót

3. SSWiOR

 

12.10.2016 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę ulicy Drzymały w Komornikach

 

Komorniki, 12.10.2016r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

 (dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy: IK.7234.1.39.2016 - Budowa ulicy Drzymały w Komornikach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki,

Regon 631258709, NIP 777-31-40-250

zaprasza do złożenia oferty dla zadania pn:

Budowa ulicy Drzymały w Komornikach

(nazwa zamówienia)

 

Termin realizacji zamówienia:  

30.11.2016 - zakończenie wszystkich robót budowlanych

30.12.2016 - przygotowanie dokumentacji powykonawczej, odbiór końcowy robót

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Drzymały w Komornikach.

Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót, które zostały załączone do zapytania ofertowego. W zakres prac wchodzi również uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego zaświadczenia o braku sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania w/w ulicy.

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca winien wykazać realizację co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót minimum  50.000,00 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem dowodów, czy  roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących, czy  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 Wykonawca który wykaże  realizację co najmniej 2 robót budowlanych o wartości minimum określonej wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

90 %

Gwarancja na wykonane prace

10 %

 

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów:

 Cena (C)

                                                      Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                                                                Cena badanej oferty

 Gwarancja (G)

- gwarancja minimalna, wymagana – 36 miesięcy (warunek konieczny)

- gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy i

  dłuższa niż  60 miesięcy

                                   

Deklarowany okres gwarancji w miesiącach x 100

Ilość punktów (G) = ---------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                                                                              60 miesięcy

 Łączna ilość punktów

            Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email:  przetargi @komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 17.10.2016 r. do godz. 09:00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Michalina Węgrzynowska

Tel: 0-61 8100 672., email: przetargi@komorniki.pl

 

 

 

/-/  Z up. Wójta

 Kierownik Wydziału Inwestycji

      mgr Arkadiusz Klemczak

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Załącznik  nr 2

4. Załącznik nr 3

Dokumentacja Projektowa

1. Opis techniczny

2.Rys. - Plan orientacyjny

3.Rys. - Plan sytuacyjny 

4.Rys. - Przekroje normalne

5.Rys. - Szczegóły konstrukcyjne

6.Rys. - Przekrój podłużny 

7. SSTWiOR

8. Przedmiar robót

29.09.2016 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Komorniki

 

zapytanie ofertowe

Formularz nr 1

załącznik nr 1

19.09.2016 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pochylnia zewnętrzna dla niepełnosprawnych przy domu kultury "Kożlak" w Chomęcicach Gmina Komorniki”

Komorniki, 16.09.2016 r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

(dane Zamawiającego)

Znak sprawy WI.2510.8.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                   NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie remontu pn: Pochylnia zewnętrzna dla niepełnosprawnych przy domu kultury "Kożlak" w Chomęcicach Gmina Komorniki

(nazwa zamówienia)

Termin realizacji zamówienia: 25.11.2016 r.

Przedmiot zamówienia: Obejmuje wykonanie pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy Domu Kultury „Koźlak”. Od strony południowej budynku pod

projektowaną pochylnię należy rozebrać istniejący fragment tarasu oraz naświetla dla okien

pomieszczenia piwnicznego. Całość rozpatrywać szczegółowo wraz z rysunkami.

Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie wykonawczym, i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarze robót,

które zostały załączone do zapytania ofertowego.

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

90 %

Gwarancja na wykonane prace

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów

 Cena (C)

                                   Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                                   Cena badanej oferty

 

 Gwarancja (G)

     - gwarancja minimalna, wymagana – 12 miesięcy (warunek konieczny)

     - gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy i dłuższa 

       niż  36 miesięcy

                                   Deklarowany okres gwarancji w miesiącach x 100

Ilość punktów (G) = ---------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                   36 miesięcy

 Łączna ilość punktów

            Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: inwestycje@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 30.09.2016 r. do godz. 15,00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Wiesław Rządkowski

Tel: 0-61 8100 668., email: inwestycje@komorniki.pl

 

 

 

/-/  Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Inwestycji

mgr Anna Jezierska-Kaczmarek

 

 

1        W załączeniu:

1.1  Przedmiar robót w wersji elektronicznej PDF i ATH,

1.2  Formularz ofertowy 1,

1.3  Formularz cenowy 1a

1.4  Projekt umowy

1.5  Projekt wykonawczy w wersji elektronicznej PDF

1.6  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

w wersji elektronicznej PDF

1.7  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

w wersji elektronicznej PDF

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. UG Komorniki

      WI a/a

 

 

 

 

 

14.09.2016 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont płyty audytoryjnej stadionu w Plewiskach GOS i R Gmina Komorniki

Komorniki, 14.09.2016 r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

………………………………

(dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy WI.2510.7.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                   NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie remontu pn: Remont płyty audytoryjnej stadionu w Plewiskach GOS i R Gmina Komorniki                                        

                                                       (nazwa zamówienia)

Termin realizacji zamówienia: 15.11.2016 r.

Przedmiot zamówienia: Obejmuje wykonanie remontu polegającego na:

 1. Uszczelnieniu dylatacji (widocznej na zdjęciu nr 7399) przyjęto 400 mb
 2. Uszczelnieniu pęknięć płyty trybun (widocznych na zdjęciu nr 7400) przyjęto 400 mb
 3. Uszczelnienie dylatacji na styku przy ścianie (widocznej na zdjęciu nr 7402) przyjęto 150 mb
 4. Uzupełnienie zniszczonej przez mróz górnej warstwy betonu na podestach i stopniach wejściowych na trybuny (widoczne na zdjęciu nr 7397) przyjęto 120 m2
 5. Uszczelnienie styku słupa stalowego z dwuteownika z płytą żelbetową trybuny (widoczne na zdjęciu nr 7403) przyjęto 50 m2

na stadionie w Plewiskach GOS i R Gmina Komorniki.

Szczegółowy zakres robót został określony w Kosztorysie Ofertowym oraz STWIOR, które zostały załączone do zapytania ofertowego.

Kryteria wyboru wykonawcy:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

90 %

Gwarancja na wykonane prace

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów

 Cena (C)

                                   Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                                   Cena badanej oferty

 

 Gwarancja (G)

     - gwarancja minimalna, wymagana – 12 miesięcy (warunek konieczny)

- gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy i dłuższa

  niż  36 miesięcy

                                   Deklarowany okres gwarancji w miesiącach x 100

Ilość punktów (G) = ---------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                    36 miesięcy

 Łączna ilość punktów

            Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

Wykonawca wykaże wykonanie minimum jednej roboty   na otwartych obiektach sportowych albo obiektach mostowych z podaniem ich   rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania   oraz z załączeniem dowodów, czy  roboty te zostały wykonane w sposób  należyty oraz wskazujących czy  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: inwestycje@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 27.09.2016 r. do godz. 15,00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Wiesław Rządkowski Tel: 0-61 8100 668., email: inwestycje@komorniki.pl

 

Z–ca  Wójta

   mgr Tomasz Stelmaszyk

 

 

1        W załączeniu:

1.1  Formularz ofertowy 1,

1.2  Formularz cenowy 1a

1.3  Projekt umowy

1.4  Kosztorys Ofertowy

1.5  STWIOR

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. UG Komorniki

      WI a/a

08.08.2016 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowóz trojga uczniów niepełnosprawnych z Gminy Komorniki do Zespołu Szkół w Mosinie wraz z zapewnieniem

Treść zapytania

Budowa Oświetlenia ulicznego w ulicy Wichrowej /Ptasiej w Rosnówku gmina Komorniki

 

Komorniki, 03.08.2016r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

 (dane Zamawiającego)

 

Znak sprawy IK.7226.27.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709, NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na:

Budowa Oświetlenia ulicznego w ulicy Wichrowej /Ptasiej w Rosnówku gmina Komorniki

(nazwa zamówienia)

 

Termin realizacji zamówienia:           

31.10.2016 - zakończenie wszystkich robót budowlanych

30.11.2016 - przygotowanie dokumentacji powykonawczej, odbiór końcowy robót

                                                          

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wichrowej /Ptasiej w miejscowości Rosnówko.

Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót,

które zostały załączone do zapytania ofertowego.

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

90 %

Gwarancja na wykonane prace

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów:

 Cena (C)

                                     Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                                                Cena badanej oferty

 

 Gwarancja (G)

- gwarancja minimalna, wymagana – 36 miesięcy (warunek konieczny)

- gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy i

  dłuższa niż  60 miesięcy

                                   

Deklarowany okres gwarancji w miesiącach x 100

Ilość punktów (G) = ---------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                                                                  60 miesięcy

 Łączna ilość punktów

            Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: komunalne@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 09.08.2016 r. do godz. 08:00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Zenon Pieprzyk

Tel: 0-61 8100 636., email: komunalne@komorniki.pl

 /-/  Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Inwestycji

 

mgr Arkadiusz Klemczak

 

  

 

 

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt Wykonawczy 1-8

3. Projekt Wykonawczy 9-18

4. Projekt Wykonawczy 19-25

5. Rys-01

6. STWIOR

7. Przedmiar  


 

  

15.07.2016 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont tarasu i ścian zewnętrznych budynku Przedszkola w Wirach przy ul. Szreniawskiej 4 Gmina Komorni

 

Komorniki, 15.07.2016 r.

Gmina Komorniki

ul. Stawna1

62-052 Komorniki

(dane Zamawiającego)

Znak sprawy WI.2510.3.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709,                   NIP 777-31-40-250 zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie remontu pn: „Remont tarasu   i ścian zewnętrznych budynku Przedszkola w Wirach przy ul. Szreniawskiej 4 Gmina Komorniki”

(nazwa zamówienia)

 

Termin realizacji zamówienia: 15.09.2016 r.

Przedmiot zamówienia: Obejmuje wykonanie nawierzchni placu gospodarczego ok. 380 m2.

wraz z fragmentem chodnika przy Szkole Podstawowej w Wirach.

Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót,

które zostały załączone do zapytania ofertowego.

Kryteria wyboru wykonawcy:

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty

90 %

Gwarancja na wykonane prace

10 %

 

Punktacja poszczególnych ofert obliczona zostanie na podstawie następujących  wzorów

 Cena (C)

                                   Cena najniższej oferty x 100

Ilość punktów (C) = ----------------------------------------------------- x 90%

                                   Cena badanej oferty

 

 Gwarancja (G)

     - gwarancja minimalna, wymagana – 12 miesięcy (warunek konieczny)

     - gwarancja deklarowana przez Wykonawcę nie może być krótsza niż 36 miesięcy i dłuższa 

       niż  36 miesięcy

                                   Deklarowany okres gwarancji w miesiącach x 100

Ilość punktów (G) = ---------------------------------------------------------------------  x 10 %

                                   36 miesięcy

 Łączna ilość punktów

            Łączna ilość punktów =  ilość punktów (C) +  ilość punktów (G)

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Komorniki (adres jak wyżej) w Biurze Podawczym, drogą pocztową,  przesłać na adres email: inwestycje@komorniki.pl lub faksem na nr 61 8107 985 w terminie do dnia 26.07.2016 r. do godz. 08,00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Wiesław Rządkowski

Tel: 0-61 8100 668., email: inwestycje@komorniki.pl

 

 

 

 

 

 

/-/  Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Inwestycji

mgr Anna Jezierska-Kaczmarek

 

 

1        W załączeniu:

1.1  Przedmiar robót w wersji elektronicznej PDF i (ATH na wniosek )

1.2    Przedmiar robót w wersji elektronicznej PDF i (ATH na wniosek )

1.3  Formularz ofertowy 1,

1.4  Formularz cenowy 1a

1.5  Projekt umowy

1.6  Projekt wykonawczy w wersji elektronicznej PDF

1.7  Projekt wykonawczy w wersji elektronicznej PDF

1.8  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w wersji elektronicznej PDF

1.9  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w wersji elektronicznej PDF

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. UG Komorniki
 3. WI a/a