2012

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XXXI/283/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komorniki na 2013r.
UCHWAŁA NR XXXI/282/2012 RADY GMINY KOMORNIKI dnia 28 grudnia 2012 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2013-2022.
UCHWAŁA NR XXXI/281/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.
UCHWAŁA NR XXXI/280/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2013r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie.
UCHWAŁA NR XXXI/279/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
UCHWAŁA NR XXXI/278/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
UCHWAŁA NR XXX/277/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Komorniki.
UCHWAŁA NR XXX/276/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2013 r., stanowiącego część strategii rozwiązywania
UCHWAŁA Nr XXX/275/ 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
UCHWAŁA NR XXX/274/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki”.
UCHWAŁA NR XXX/273/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr ewid. 5/2 w Wirach i działek nr 1003/4 i 1003/5 w Komornikach.
UCHWAŁA NR XXX/272/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r.w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
UCHWAŁA Nr XXX/271/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej pomiędzy ul. Ks. Wawrzyniaka i ul. Stanisława Nowaka
UCHWAŁA NR XXX/270/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/231/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/136/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. Rady Gminy Komorniki
UCHWAŁA NR XXX/269/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry obejmujących obszar działek nr: 120/8, 120/14, 66/2, 68 i 69 w
UCHWAŁA NR XXX/268/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
UCHWAŁA NR XXX/267/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
UCHWAŁA NR XXIX/266/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach.
UCHWAŁA NR XXIX/265/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikach.
UCHWAŁA NR XXIX/264/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr XXIX/263/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 listopada 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
UCHWAŁA NR XXIX/262/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie:zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji.
UCHWAŁA NR XXIX/261/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.
UCHWAŁA NR XXIX/260/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki.
UCHWAŁA Nr XXIX/259/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/162/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalnośc
UCHWAŁA NR XXIX/258/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Komorniki nr XXV/222/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscoweg
UCHWAŁA NR XXIX/257/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/195/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.04.2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
UCHWAŁA NR XXIX/256/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29.09.2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
UCHWAŁA NR XXIX/255/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
UCHWAŁA NR XXIX/254/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
UCHWAŁA Nr XXVIII/252/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
UCHWAŁA NR XXVIII/ 251/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2012 r.w sprawie: zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki ”.
UCHWAŁA NR XXVIII/ 250 /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Komorniki na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
UCHWAŁA NR XXVIII/249/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
UCHWAŁA NR XXVIII/248/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
UCHWAŁA NR XXVII/247/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 Nr XIII/122/2011 w sprawie zobowiązania o udzieleniu pomocy finansowej na 2013 r. i 2014 r. dla Miasta Po
UCHWAŁA NR XXVII/246/2012 RADA GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XII/102/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego zarządzania drogą gminną nr 3260
UCHWAŁA Nr XXVII/245/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
UCHWAŁA Nr XXVII/244/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
UCHWAŁA Nr XXVII/243/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
UCHWAŁA NR XXVII/242/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikach.
UCHWAŁA NR XXVII/241/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakładowej i Jeziornej - Etap 1
UCHWAŁA NR XXVII/240/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
UCHWAŁA NR XXVII/239/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012 i 2013 roku dla Gminy Dopiewo na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
w sprawie: ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Komorniki.
sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komorniki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
W sprawie uchylenia uchwały Nr VI/35/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Redakcji ,,Nowiny Komornickie.”
w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/136/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walerianowo oraz części wsi Chomęcice
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego – etap II
w sprawie: częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (I etap) i (II etap)
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
UCHWAŁA NR XXV/226/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 r.
UCHWAŁA Nr XXV/225/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012
UCHWAŁA NR XXV/224/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu przy ul. Zielarskiej 2 w Plewiskach.
UCHWAŁA NR XXV/223/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012r.
UCHWAŁA Nr XXV/222/2012 RADY GMINY KOMORNIKIz dnia 28 czerwca 2012 r.
UCHWAŁA NR XXV/221/ 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 r.
UCHWAŁA NR XXV/220/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 r.
UCHWAŁA NR XXV/219/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 roku
UCHWAŁA NR XXV/218/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012r.
UCHWAŁA Nr XXV/217/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012
UCHWAŁA NR XXIV/216/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2011 rok.
UCHWAŁA NR XXIV/215/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
UCHWAŁA NR XXIV/214/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
UCHWAŁA NR XXIV/213/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
UCHWAŁA NR XXIV/212/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Probl
UCHWAŁA NR XXIV/211/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie: nadanie nazwy ulicy w miejscowości Chomęcice i nazwy parku w miejscowości Komorniki.
UCHWAŁA NR XXIV/210/2012 r.RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.
UCHWAŁA Nr XXIV/209/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ulic: Południowej i Mokrej.
UCHWAŁA Nr XXIII/208/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 2 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Komorniki.
UCHWAŁA NR XXII/207/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/195/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.04.2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej or
UCHWAŁA NR XXII/206/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. W sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie G
UCHWAŁA NR XXII/205/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
UCHWAŁA NR XXII/204/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie: zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
UCHWAŁA NR XXII/203/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/65/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 września 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zam
UCHWAŁA NR XXII/202/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznió
UCHWAŁA NR XXII/201/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Komorniki nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa.
UCHWAŁA NR XXII/200/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Komorniki nr XIII/114/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
UCHWAŁA NR XXII/199/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego – etap I.
UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie Statutu Gminy Komorniki.
UCHWAŁA NR XXI/196/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki ”.
UCHWAŁA NR XXI/195/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
UCHWAŁA NR XXI/194/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: współdziałania z Miastem Puszczykowo w realizacji zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci.
UCHWAŁA NR XXI/193/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
UCHWAŁA NR XXI/192/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
UCHWAŁA Nr XXI/191/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/2009 z dnia 30 września 2009 r. Rady Gminy Komorniki, zmienionej uchwałami: Nr XXXIX/250/2009 z dnia 26 października 2009 r., Nr XLI/267/
UCHWAŁA Nr XX/190/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
UCHWAŁA Nr XX/189/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
UCHWAŁA Nr XX/188/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
UCHWAŁA Nr XX/187/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
UCHWAŁA Nr XX/186/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej na okres trzech lat.
UCHWAŁA NR XX/185/20012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UCHWAŁA NR XX/ 184/20012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UCHWAŁA NR XX/183/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2012r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie.
UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
UCHWAŁA NR XX/181/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.
UCHWAŁA NR XX/180/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej
UCHWAŁA NR XX/179/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie:uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Cichej i ul. Rzemieślniczej.
UCHWAŁA NR XIX/177/2012RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2012 w sprawie Statutu Gminy Komorniki.
UCHWAŁA NR XIX/178/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 01 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 09 lutego 2012r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2020.
UCHWAŁA NR XIX/176 /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Komornikach.
UCHWAŁA NR XIX/175/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Plewiskach stanowiącej działki 1281/3, 1281/4 i 1281/5 na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki.
UCHWAŁA NR XIX/174/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 01 marca 2012r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
UCHWAŁA NR XIX/173/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów rolnych w rejonie ul. Szreniawskiej.
UCHWAŁA NR XVIII /172 /2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Komorniki na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XVIII/170/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych „ŁĘCZYCA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęczycy, gmina Kom
UCHWAŁA NR XVIII/169/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zastosowania oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty za przekszta
UCHWAŁA NR XVIII/168/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012 R. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr XVI/108/03 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki.
UCHWAŁA NR XVIII/167/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie: nadanie nazwy ulicy w miejscowości Plewiska
UCHWAŁA NR XVIII/166/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
UCHWAŁA NR XVIII /165/ 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie: ceny zrzutu 1m 3 ścieków do kanalizacji gminnej.
UCHWAŁA NR XVIII /164/ 2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Komornikach.
UCHWAŁA NR XVIII/163/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr ewid. 5/2 w Wirach i działek nr 1003/4 i 1003/5 w Komornikach.
UCHWAŁA NR XVIII/162/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Wiśniowej i autostr
UCHWAŁA NR XVIII/161/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Nizinnej i Poznański
UCHWAŁA NR XVIII/160/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Przemys
UCHWAŁA NR XVIII/159/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego – etap I
UCHWAŁA NR XVIII/158/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 – 2020.
UCHWAŁA NR XVIII/157/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 09 lutego 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.