2011

Lista wiadomości
Uchwała nr XVII/156/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/144/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała nr XVII/155/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.
Uchwała Nr XVII/154/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2012 - 2020.
Uchwała nr XVII/153/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości diety dla sołtysów oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.
Uchwała Nr XVI/152/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 – 2020.
Uchwała nr XVII/151/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
Uchwała Nr XVI /150 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Komorniki oraz dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami.
UCHWAŁA NR XVI/149/2011 RADY GMINY KOMORNIKI Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 R. w sprawie: wyrażenia woli nawiązania współpracy pomiędzy Miastem Winnica a Gminą Komorniki.
Uchwała Nr XVI/148/ 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/216/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu porządkowego gminnego transportu zbiorowego w Gminie Komorniki, reali
Uchwała nr XVI /146/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chomęcice.
Uchwała Nr XVI/147/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011r w sprawie; ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych na terenie Gminy Komorniki na liniach autobusowych 103, 1
Uchwała Nr XVI /145/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2012 r., stanowiącego część strategii rozwiązywania
Uchwała nr XVI/144/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr XVI/143 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XLIII/262/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c
Uchwała nr XVI/142/20011 Rady Gminy Komorniki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr XV/139/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.w Komornikach.
Uchwała nr XV/138/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XV/137/2011 RADY GMINY KOMORNIKI Z DNIA 25 LISTOPADA 2011 R. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/19/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji.
Uchwała Nr XV/136/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walerianowo oraz części wsi Rosnówko i Chomęcice.
Uchwała Nr XV/135/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ul. Bukowej i Spokojnej i części wsi Walerianowo.
Uchwała Nr XV/134/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ul. Żabikowskiej.
Uchwała Nr XV/133/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r.w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ul. Wirowskiej.
Uchwała nr XV/132/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji.
Uchwała nr XV/131/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała nr XV/130/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki.
Uchwała nr XV/129/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
Uchwała nr XV/128/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 listopada 2011r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
Uchwała nr XIV/127/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Lubczykowa” nowego odcinka tej ulicy, położonego na terenie miejscowości Plewiska oraz nadania nazwy ulicy łączącej miejscowość K
Uchwała Nr XIV/126/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej powierzchni na nieruchomości na okres dziesięciu lat.
UCHWAŁA NR XIV/ 125/2011 RADY GMINY KOMORNIKI Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Komorniki.
Uchwała Nr XIV/124/2011 Rady Gminy Komornikiz dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 – 2020.
Uchwała nr XIV/123/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
Uchwała Nr XIII/111/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 – 2020.
Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zobowiązania o udzieleniu pomocy finansowej na 2013r. i 2014r. dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego 
Uchwała nr XIII/121/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zobowiązania o udzieleniu pomocy finansowej na 2013r. i 2014r. dla Miasta Poznania na opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego –budowa ul. No
Uchwała Nr XIII/120/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
Uchwała Nr XIII /119/ 2011 r. Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
Uchwała Nr XIII/118/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry w obszarze obejmującym działk
Uchwała Nr XIII/117/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/2009 z dnia 30 września 2009 r. Rady Gminy Komorniki, zmienionej uchwałami: Nr XXXIX/250/2009 z dnia 26 października 2009 r., Nr XLI/267
Uchwała Nr XIII/116/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego na terenie części działki nr ew
Uchwała Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (etap II) na terenach działek o nr ewid. 687/4 i 642/129
UCHWAŁA NR XIII/114/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Fabianowskiej, Poznańskiej i Nowej.
Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr XLIX/326/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28.06.2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
Uchwała nr XIII/112/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zmian w Kolegium Redakcyjnym o pisma samorządowego "Nowiny Komornickie".
Uchwała Nr XIII/108/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2011r.w sprawie wyboru ławników na kadencje 2012 – 2015.
Uchwała Nr XII /107/ 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr XII /106/ 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr XII /105 / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na okres trzech lat.
UCHWAŁA NR XII/ 104 /2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 13 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała nr XII / 103 /2011 Rady Gminy Komornikiz dnia 25 sierpnia 2011r.
Uchwała nr XII/ 102/2011 Rada Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011r.w sprawie: powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego zarządzania droga gminna nr 326004 P ul. Kolejowa w Plewiskach.
Uchwała nr XII / 101 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zobowiązania o udzieleniu pomocy finansowej na 2013r. i 2014 r. dla Miasta Poznania
Uchwała nr XII / 100 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zobowiązania o udzieleniu pomocy finansowej na 2013r i 2014 r. dla Miasta Poznania na opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego –budowa ul.N
Uchwała nr XII/ 99 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Komorniki
Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr III/9/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr XII/ 97/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr IV /25/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na tere
Uchwała nr XII/ 96 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
Uchwała nr XII/ 95 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała nr XII/94/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę nr VII/44/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. i Uchwałę nr VII/64/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011r.
Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 – 2020.
Uchwała nr XII/92/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
Uchwała nr XI/ 91 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie - uchylenia załącznika nr 2 do uchwały nr XLI/249/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obie
Uchwała nr XI /90/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2012-2015 r.
Uchwała nr XI / 89/ 2011Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie objęcia nazwą „ul.Cyprysowa” nowych odcinków tej ulicy, położonych na terenie miejscowości Komorniki
Uchwała Nr XI /88/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.
Uchwała nr XI/ 87 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na terenie Gminy Komorniki.
Uchwała Nr XI/86/2011 Rady Gminy Komornikiz dnia 30 czerwca 2011r.w sprawie rozpatrzenia protestu w związku z uchwałą Rady Gminy Komorniki nr VII/45/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro
UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych na terenie działek nr 277/1 i 277/2
UCHWAŁA NR XI /84/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwiec 2011r w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Nizinnej i Poznańskiej
Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Komorniki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 – 2020.
Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2010 rok.
Uchwała nr X/ 79 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 02 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Uchwała Nr IX / 78/ 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Puszczykowo dotyczącego przejęcia przez Gminę Komorniki zadania polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla b
Uchwała Nr IX / 77 / 2011 Rady Gminy Komornikiz dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr IX / 76 / 2011 Rady Gminy Komornikiz dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr IX / 75 / 2011 Rady Gminy Komornikiz dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr IX /74/ 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr IX /73/ 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr IX /72/ 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr IX /71/ 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr IX /70/ 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr IX / 69 / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowan
Uchwała Nr IX/ 68 / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2011r W sprawie uchwalenia „Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Komorniki”
Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Komornikiz dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę nr VII/44/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011r. dla Gminy Gorzyce.
Uchwała nr VIII / 65 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr XVIII/120/2004 z dnia 26 stycznia 2004 w sprawie ustalenia limitów i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkohol
Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne
Uchwała nr VIII/ 62 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwała Nr VIII /61 / 2011 Rady Gminy Komornik z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Komorniki, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania
Uchwała nr VIII/ 60 /2011 Rada Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Komorniki, niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2387P Poznań – Komorniki.
Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki, w rejoni
Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakładowej i Jeziornej
UCHWAŁA NR VIII/57/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Polnej i rowu W – A
UCHWAŁA NR VIII/56/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki obejmującego działki nr ewid. gruntu 1159, 57/113 i część dział
Uchwała nr VIII/ 55/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2011r. dla Gminy Gorzyce.
Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 – 2020.
Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Komornikiz dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.
Uchwała Nr VII /54 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr VII /53 / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
UCHWAŁA NR VII/ 52 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmany uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XLV/304/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbioro
Uchwała Nr VII/ 51 / 2011Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr VIII/42/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.
Uchwała nr /50/2011Rady Gminy Komornikiz dnia 31 marca 2011 r. W sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Komorniki.
Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Komornikiz dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Komorniki
Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Fabian
Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Wiry w obszarze terenów rolnych w rejonie ul. Szreniawskiej.
Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki.
Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w obszarze terenów rolnych w rejonie ul. Polnej i Rosnowieckiej.
Uchwała Nr VI/ 41 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej".
Uchwała nr VI/ 40 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Uchwała Nr VI/ 39 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie : nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego w miejscowości Szreniawa.
Uchwała nr VI / 38 / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: ceny zrzutu 1m 3 ścieków do kanalizacji gminnej
Uchwała Nr VI / 37 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011r.w sprawie: zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Komornikach.
Uchwała nr VI/ 36 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.
Uchwała Nr VI/ 35 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr V/ 32/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XXXVIII/259/2001 z dnia 13 grudnia 2001 roku w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych w charakterze widowiskowym
Uchwała nr V / 31 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr V/ 30 /2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Komorniki na lata 2011-2013 , stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gmini
Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2011r., stanowiącego część strategii rozwiązywania probl
Uchwała Nr V/ 28 / 2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/216/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu porządkowego gminnego transportu zbiorowego w Gminie Komorniki, reali
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Cichej i ul. Rzemieśl
UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach na terenie działki nr 346/2