2010

Lista wiadomości
Uchwała XLIII/279/2010 Rady Gminy w Komornikach z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Komorniki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała nr IV/ 25 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki
Uchwała nr IV / 24 / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010 r.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Plewiska
Uchwała nr IV/ 23 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: realizacji projektu „Bo każde dziecko zasługuje na pomoc” na terenie Gminy Komorniki
Uchwała nr IV/ 22/2010 Rady Gminy Komornikiz dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych„Łęczyca” Spółka z o.o.
Uchwała nr IV/21 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadając
Uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2011r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie.
Uchwała Nr IV/ 19 /2010 Rady Gminy Komornikiz dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011r.
Uchwała Nr IV/ 17 /2010 Rady Gminy Komornikiz dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2011 – 2020.
Uchwała nr III/ 15 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/4/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 2 grudnia 2010r.w sprawie powołania przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy.
Uchwała nr III/ 14 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/3/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 2 grudnia 2010r.w sprawie powołania członków Stałych Komisji Rady Gminy.
Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/357/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiota
Uchwała Nr III/ 12 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/249/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń uż
Uchwała nr III / 11 / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Komorniki
Uchwała nr III/ 10 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki
Uchwała nr III/ 9 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr III/ 8 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
Uchwała nr III/ 7 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczących Komisji Rady, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady.
Uchwała nr III/ 6 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie: powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.
Uchwała nr II/3/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania członków stałych komisji Rady Gminy.
Uchwała nr I/2/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru: Wiceprzewodniczących Rady Gminy Komorniki.
Uchwała nr I/1/10 Rady Gminy Komorniki z dnia 02 grudnia 2010r.w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki.
Uchwała nr LIII/ 361 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2011 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego
Uchwała nr LIII/ 360 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2011 r.
Uchwała Nr LIII/ 359/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej
Uchwała nr LII/ 358 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
UCHWAŁA NR LII/ 357/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontar
Uchwała Nr LII / 356 / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Uchwała Nr LII / 35 / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Uchwała Nr LII / 354 / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Uchwała nr LII /351 / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
Uchwała nr LII /353 / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Plewiska i Komorniki
Uchwała Nr LII/ 352 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni szkolnych
Uchwała Nr LII/351/2010 Rady Gminy Komorniki w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
UCHWAŁA NR LII/350/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław, Szreniawa - Rosnówko
UCHWAŁA NR LII/349 /2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2010 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr LII/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010r. w sprawie:uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki
UCHWAŁA NR LI/ 347 /2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: powołania odrębnego obwodu głosowania Nr 12 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 lis
UCHWAŁA Nr LI/ 346 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przejęcia na własność Gminy Komorniki pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie Gminy Komorniki.
UCHWAŁA Nr LI/ 345 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Uchwała Nr LI / 344 / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na terenie Gminy Komorniki na lata 2010 - 2018
Uchwała nr LI/ 343 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
Uchwała nr LI/342/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
Uchwała Nr LI/ 341/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego na terenie częśc
Uchwała Nr LI/340/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (II etap) na terenie działek o nr ewid. 687/4 i 642/129.
Uchwała Nr L / 339 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr L / 338 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010 roku W sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.
Uchwała Nr L / 337 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr L / 336 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr L / 335 / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Uchwała Nr L / 334 / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Uchwała nr L / 333 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Uchwała nr L/ 332 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Komorniki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Uchwała nr L/ 331 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
Uchwała Nr L/330/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: sprostowania błędu w uchwale Nr XLIV/284/2010 z dnia 1 marca 2010 r. Rady Gminy Komorniki.
Uchwała Nr L/329/2010Rady Gminy Komorniki z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/2009 z dnia 30 września 2009 r. Rady Gminy Komorniki, zmienionej uchwałami: Nr XXXIX/250/2009 z dnia 26 października 2009 r., Nr XLI/267/20
Uchwała Nr XLIX/ 328/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XXXVIII/247/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komor
Uchwała nr XLIX/ 327 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2010 r. dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na dofinansowanie praktyk zawodowych dla Filipa Drgasa.
Uchwała nr XLIX/ 326 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
Uchwała nr XLIX/ 325 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Komorniki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
Uchwała nr XLIX/ 324 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała nr XLIX/323/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
Uchwała Nr XLIX/322/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/168/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. Rady Gminy Komorniki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne
Uchwała Nr XLIX/321/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28.06.2010 r. w sprawie:uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Gottlieba Daimlera
Uchwała Nr XLIX/320/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie:uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej
Uchwała nr XLIVIII/319/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 maja 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2010r. dla Gminy Wilków i Gminy Lanckorona.
Uchwała nr XLVIII/318/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
UCHWAŁA Nr XLVII/ 317 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 Maja 2010 roku w sprawie przejęcia na własność Gminy Komorniki pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie Gminy Komorniki.
Uchwała Nr XLVII /316/ 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr XLVII / 315 / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
Uchwała Nr XLVII/ 314 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/18/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. Rady Gminy Komorniki, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ros
Uchwała Nr XLVII/ 313 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych na terenie działek nr 277/1
UCHWAŁA NR XLVII /312 /2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 maja 2010r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap Ib.
Uchwała nr XLVII/ 311 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r
Uchwała nr XLVI/ 310 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki.
UCHWAŁA NR XLVI/ 309 /2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: powołania odrębnego obwodu głosowania Nr 12 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządz
UCHWAŁA NR XLVI/ 308/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: Zmiany granic okręgów wyborczych, ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu i zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania w wyborach do R
Uchwała Nr XLVI/ 306 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/2009 z dnia 30 września 2009 r. Rady Gminy Komorniki, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/250/2009 z dnia 26 października 2009 r. i uchwałą
Uchwała Nr XLV/305/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.
UCHWAŁA NR XLV/ 304 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała nr XLV/303/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010r. W sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w komunalnych domach wielorodzinnych.
Uchwała Nr XLV / 302 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Uchwała nr XLV/301/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Komorniki oraz granic ich obwodów.
Uchwała Nr XLV/ 300 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
Uchwała Nr XLV/299/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Fabianowskiej, Poznańskiej i Nowej
UCHWAŁA NR XLV/ 298/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap Ia.
UCHWAŁA NR XLV/ 297 /2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice – część III
Uchwała nr XLV/296/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
Uchwała Nr XLIV/ 295 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Uchwała Nr XLIV/ 294 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr VIII/42/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r.w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.
Uchwała nr XLIV / 293 / 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/281/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki.
Uchwała nr XLIV/292/ 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Głuchowo i Szreniawa
Uchwała Nr XLIV/ 291/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010 r w sprawie: przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „ Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT
Uchwała nr XLIV/ 290/ 2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010 r w sprawie: ceny zrzutu 1m 3 ścieków do kanalizacji gminnej.
Uchwała Nr XLIV / 289 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Komornikach.
Uchwała nr XLIV/ 288 /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2010r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie.
Uchwała nr XLIV/287/2010 Rady Gminy Komornikiz dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.
UCHWAŁA NR XLIV/ 286 /2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap Ib.
UCHWAŁA NR XLIV/ 285/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej
UCHWAŁA NR XLIV/ 284/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych – etap II.
Uchwała Nr XLIV/283/2010Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2 w z
PROJEKT Uchwała Nr XLIV / /2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 01 marca 2010r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
UCHWAŁA NR XLIII/280/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap Ia.