2009

Lista wiadomości
w sprawie:określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/232/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 sierpnia 2009r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowe
w sprawie:udzielania przez Gminę Komorniki pomocy publicznej de minimis w formie częściowego zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku inwestycji dokonywanych w infrastrukturę komunalną
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Komorniki.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/140/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki
w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2010 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego
w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie lokalizacji salonu gier w miejscowości Plewiska przy ul. Grunwaldzkiej 515 A
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2010r., stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki.
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/2009 z dnia 30 września 2009 r. Rady Gminy Komorniki, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/250/2009 z dnia 26 października 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne
w sprawie: współdziałania z innymi gminami
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chomęcice
w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/122/2000 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 marca 2000r. w sprawie ustalenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji.
w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/160/2008r. Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/87/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego działki nr ewid.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Komornikach.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/249/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.10.2009r. dotyczącej trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i o
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w drodze bez przetargowej nieruchomości na okres trzech lat
sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie lokalizacji salonu gier w miejscowości Plewiska przy ul. Grunwaldzkiej 515 A
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/2009 z dnia 30 września 2009 r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry obejmującej działki nr 120/8
w sprawie: trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Komorniki.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r
UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 247 /2009 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komorniki w latach 2009 – 2014
Uchwała nr XXXVIII/246/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2009r. W sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komorniki.
Uchwała nr XXXVIIII/ 245/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2009r.w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komorniki o
Uchwała nr XXXVIII / 244 / 2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2009 r.w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Plewiska i Głuchowo
Uchwała Nr XXXVIII/243/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2009r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach na terenie działki nr 346/2
Uchwała Nr XXXVIII/ 242 /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2009r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry obejmującej działki nr 120/8 oraz 2
Uchwała nr XXXVIII/241/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/147/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2008r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp
Uchwała nr XXXVIII/240/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Uchwała Nr XXXVII/ 239 /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat
Uchwała Nr XXXVII/ 238 /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości na okres trzech lat.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Komorniki Nr III/14/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego gminy.
Uchwała Nr XXXVII/236/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 sierpnia 2009r. W sprawie : podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. zo.o.w Komornikach.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Nizinnej i Poznańskiej.
Uchwała nr XXXVII/ 234 /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie: zobowiązania o udzieleniu pomocy finansowej na 2010r. dla Powiatu Poznańskiego
Uchwała nr XXXVII/233/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę dróg na terenie Gminy Komorniki
Uchwała nr XXXVII/ 232 /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
Uchwała nr XXXVII/ 231 /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Uchwała nr XXXVI/ 230 /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009
Uchwała Nr XXXVI/229/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009 r.
Uchwała Nr XXXVI/228/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr XXXVI/227/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr XXXVI/ 226 /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009 r.
Uchwała Nr XXXVI/225/2009 Rady Gminy Komorniki z 30 czerwca 2009 r.
Uchwała Nr XXXVI/224/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009 r
Uchwała Nr XXXVI/223/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr XXXVI/222/2009 Rady Gminy Komornikiz dnia 30 czerwca 2009 r
Uchwała nr XXXVI/221/2009Rady Gminy Komornikiz dnia 30 czerwca 2009 r.
Uchwała Nr XXXVI/220/2009Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009r.
UCHWAŁA NR XXXVI/219/2009Rady Gminy Komornikiz dnia 30 czerwca 2009 roku
Uchwała Nr XXXVI/218/2009Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009r.
Uchwała Nr XXXVI/217/2009Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009 r.
Uchwała Nr XXXVI/ 216 /2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009r.
Uchwała nr XXXVI/215/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2009 r.
Uchwała nr XXXVI/214/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.
Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/213/2009 z dnia 18 maja 2009 r.
Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/212/2009 z dnia 18 maja 2009 r.
Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/211/2009 z dnia 18 maja 2009 r.
Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/210/2009 z dnia 18 maja 2009 r.
Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/208/2009 z dnia 18 maja 2009 r.
Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/208/2009 z dnia 18 maja 2009 r.
Uchwała Nr XXXV/207/2009 z dnia 18 maja 2009 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała nr XXXIII/ 203 /2009
Uchwała nr XXXIII/ 202 /2009
Uchwała nr XXXIII/ 201 /2009
Uchwała nr XXXIII/ 200 /2009
Uchwała nr XXXIII/ 199 /2009
Uchwała nr XXXIII/ 198 /2009
Uchwała nr XXXII/ 197 /2009
Uchwała nr XXXII/ 196 /2009
Uchwała nr XXXII/ 195 /2009
Uchwała nr XXXII/ 194 /2009
w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Komornikach.
w sprawie: ceny zrzutu 1m 3 ścieków do kanalizacji gminnej
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/249/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Rosnowo, Chomęcice i Komorniki
w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki obejmującego działki nr ewid. gruntu 1159, 57/113 i część działki nr ewid. gruntu 59
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działki położonej w Plewiskach o nr ewid. 618/53 na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie
w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca” Spółka z o.o.
w sprawie: udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2009 roku.
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rosnówku
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr VIII/42/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r.w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki.
w sprawie: wyrażenia woli zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego Republiki Litewskiej a Gminą Komorniki Rzeczypospolitej Polskiej.
w sprawie: zatwierdzenie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.