2008

Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.
w sprawie: określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
w sprawie: ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych na terenie Gminy Komorniki.
w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2009r., stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki.
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2009 r.
w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa przy ul. Dworcowej obejmującego działki nr ewid. gruntu 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/189, 14/190, 14/9, 14/10, 14/11 i część działki 14/12- etap I
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ulic: Południowej i Mokrej.
w sprawie: uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 6AG
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Komorniki
w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap) w rejonie ulicy Głuchowskiej.
w sprawie: powołania Sekretarza Gminy Komorniki.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Komorniki i Rosnówko
w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji.
w sprawie: uchylenia uchwały nr XV/90/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 11.12.2007r.
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2009r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
zmieniająca uchwałę nr XXIV/148/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/47/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2007r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Komorniki publicznych przedszkoli
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
w sprawie: częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową, a autostradą A-2
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/140/2004 z dnia 14 czerwca 2004 r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XXXII/212/2001 z dnia 24 kwietnia 2001r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Komorniki Nr XXIV/145/96 z dnia 22 listopada 1996r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarow
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Wiry i Plewiska.
w sprawie zmiany uchwały nr IX/47/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2007r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Komorniki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
W sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu.
w sprawie: częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczyca i części wsi Wiry w zakresie obejmującym działki nr ewid. 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 326/3, 327, 328, 330, 331, 332, 333/1, 333/2, 333/3 i 333/4 poło
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/75/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie u
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Chomęcice, Komorniki, Plewiska i Wiry
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/119/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2008r. w sprawie współdziałania z Gminami: Brodnica, Dopiewo, Luboń, Mosina, Puszczykowo i Stęszew w formie utworzenia Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Park
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”
W sprawie zmiany uchwały nr XLIV/273/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Komorniki oraz granic ich obwodów.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań - Wrocław, Szreniawa - Rosnówko
w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych.
w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego
w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Walerianowo w rejonie ul. Poznańskiej
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów rolnych.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/113/2008 z dnia 31 marca 2008 r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (I etap) oraz miejscowego planu zagospodar
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Komorniki
w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/45/2007 z dnia 28 maja 2007 r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap) w rejonie ul. Głuchowskiej.
w sprawie zmiany regulaminu porządkowego gminnego transportu zbiorowego w Gminie Komorniki, realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych, Spółkę z o.o. w Komornikach
w sprawie: ceny zrzutu 1m 3 ścieków do kanalizacji gminnej
w sprawie: zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Komornikach.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Komorniki i Plewiska
w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO
W sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwa Związek Międzygminny „ Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2008 roku.
w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Wirach o nr ewid. 692/3.
w sprawie: zatwierdzenie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W sprawie: zmiany uchwały nr III/13/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie zasad polityki czynszowej.
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Komorniki.
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szreniawi
w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Walerianowo w rejonie ul. Poznańskiej
w sprawie:uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 6AG