2007

Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2008r., stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Komorniki na lata 2008 – 2010.
w sprawie : przystąpienia do Związku Międzygminnego „ Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjam pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
w sprawie: programu pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Komorniki.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Plewiska, w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy Zielarskiej, obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 618/28
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego działki nr ewid. 57/136, 57/137, 56/1 i 56/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki.
w sprawie : powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczących Komisji Rady, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki.
w sprawie: wniesienia do kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. majątku komunalnego
w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży działek położonych w Plewiskach o nr ewid. 1310/1 i 1311/3 na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Faustyny w Plewiskach
w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej i Stalowej
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Komorniki, Rosnówkoi Chomęcice
w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych
w sprawie wyboru ławników na nową kadencję 2008 – 2011r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/249/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 Listopada 2005r. w sprawie cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
w sprawie: zmiany uchwały nr X/87/95 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Usług Komunalnych.
w sprawie:częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w zakresie obejmującym teren położony przy ulicy Wirowskiej.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Wiry i Rosnówko.
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki
W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr XLIX/300/2006 z dnia 22 maja 2006r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komorniki.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/272/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagradzania prac
w sprawie: zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Komorniki przez Gminę Dopiewo wykonania zadania, polegającego na realizacji komunikacji gminnej na obszarze Gminy Komorniki i Gminy Dopiewo.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XXXIX/ 235/2005 z dnia 20 wrzesień 2005 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową, a autostradą A-2
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Fabianowskiej w Plewiskach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/120/2004 Rady Gminy Komorniki, z dnia 26 stycznia 2004r.,dotyczącej ustalenia limitu i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2008-2012 r.
W sprawie zmiany uchwały nr V/21/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych na terenie Gminy Komorniki.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Chomęcice, Rosnowo, Walerianowo i Rosnówko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głuchowo.
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/128/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2004r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Komorniki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Poznańskiej obejmującego działkę nr ewid. gruntu 1059/10.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice ( I etap ) w rejonie ul. Głuchowskiej.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki obejmującego działki nr ewid. gruntu 1159, 57/113 i część działki nr ewid. gruntu 59
W sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma „Nowiny Komornickie”
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”.
w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Komorniki o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wiry i Komorniki.
w sprawie; uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Komorniki.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Rosnowo, Walerianowo i Rosnówko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Chomęcice z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń w Wirach.
w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szreniawie, działki o nr ewidencyjnym 14/13 i 14/14
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych.
zmieniająca uchwałę Nr III/8/2006 z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Komorniki i Głuchowo.
w sprawie; ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych na terenie Gminy Komorniki
w sprawie powołania przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/240/2005 z dnia 24 października 2005r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Plewiska przy ul. Szkolnej obejmującego działkę nr
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Walerianowo w rejonie ul. Poznańskiej.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2007 roku.