2006

Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2007r., stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki.
w sprawie zakwalifikowania dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie: trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2007r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie.
w sprawie: uzupełnienia składu komisji stałych Rady Gminy Komorniki
w sprawie: powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.
w sprawie: powołania członków stałych komisji Rady Gminy.
w sprawie wyboru: Wiceprzewodniczących Rady Gminy Komorniki.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki.
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami na lata 2006 – 2010 dla Gminy Komorniki”.
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Plewiska
w sprawie zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie powołania odrębnego obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu, dla wyborów do Rady Gminy Komorniki, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa, oraz wyborów Wójta Gminy w wyborach zarządzonych na dzień 1
w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komorniki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chomęcice
w sprawie: częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczyca i części wsi Wiry
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa przy ul. Dworcowej obejmującego działki nr ewid. gruntu 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/189,14/190, 14/9, 14/10, 14/11 i część działki 14/12- etap
w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Samorządowemu w Plewiskach.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego
w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/262/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XXXV/224/2005 z dnia 30 maja 2005r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Komorniki Nr XXII/142/2004 z dnia 14 czerwca 2004r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.
w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego i informacji, o której jest mowa w art.197 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/288/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2002 r. o utworzeniu granic i numerów okręgów oraz granic i numer obwodów głosowania oraz o utworzeniu siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy, Ra
w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Wiry i Rosnówko
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Komorniki, w obrębie działek nr ewid. gruntu 1566 do 1568; od 1577 do 1580, od 1592 do 1594; od 1602 do 1606; od 1616 do 1621; od 1624 do 1630; od 1633 do 1658; 1
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa przy ul. Dworcowej obejmującego działki nr ewid. gruntu 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11 i część działki 14/12- etap I.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komorniki
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w sprawie: częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap)
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w zakresie obejmującym teren położony przy ulicy Wirowskiej.
w sprawie aktu założycielskiego Przedszkola Samorządowego w Plewiskach.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki i Rosnówko
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (II etap).
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XLIV/269/2006 z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach
w sprawie: Strategii Rozwoju Gminy Komorniki
w sprawie: Wieloletniego Planu Finansowego
w sprawie: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2006r. dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczyca i części wsi Wiry w zakresie obejmującym działki nr ewid. 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 326/3, 327, 328, 330, 331, 332 i dz
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki obejmującego działki nr ewid. gruntu 1159, 57/113 i część działki nr ewid. gruntu 59.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice - część II
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Szreniawa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiry.
w sprawie: uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach
w sprawie: zatwierdzenie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2006 roku.