2005

Lista wiadomości
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo
w sprawie: podnoszenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca” Spółka z o.o.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2006r., stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki.
w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XLI/248/2005 z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie: ceny zrzutu 1m 3 ścieków do kanalizacji gminnej
w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Rosnówko.
w sprawie: częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szreniawie, działki nr ewid. gruntu 14/13 i 14/14
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Komornickiej i Żabikowskiej w Komornikach
w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/240/2005 z dnia 24 października 2005r. Rady Gminy Komorniki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Plewiska przy ul. Szkolnej obejmującego działkę nr
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXII/138/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 czerwca 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Młyńskiej obejmującego działki n
w sprawie podatku od posiadania psów
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
w sprawie: ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych na terenie Gminy Komorniki.
w sprawie: nadania nazw nowym ulicom w miejscowościach: Szreniawa, Komorniki, Walerianowo i Łęczyca.
w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2006 r
W sprawie: odwołania Redaktora Naczelnego pisma „Nowiny Komornickie”
w sprawie: odwołania i powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
w sprawie: częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1004/2, 1005, 1006 oraz miejscowego planu z
w sprawie: częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (etap II).
W sprawie: wysokości opłat za niektóre usługi komunalne.
W sprawie: ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komorniki za wywóz nieczystości ciekłych.
W sprawie: nadania imienia rowerowemu szlakowi po gminie Komorniki i okolicy.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki Nr XXII/142/2004 z dnia 14 czerwca 2004r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa przy ul. Dworcowej obejmującego działki nr e
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy drogi dojazdowej w Komornikach
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Komorniki.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Poznańskiej obejmującego działkę nr ewid. gruntu 1059/10.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
W sprawie: regulaminu porządkowego gminnego transportu zbiorowego w Gminie Komorniki realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Komornikach.
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Komorniki
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 r.
W sprawie: stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Komorniki na rok 2005 stanowiącego część rozwiązywania problemów społecznych
W sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma „Nowiny Komornickie”
W sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma „Nowiny Komornickie
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego działki nr ewd. gruntu od 1566 do 1568; od 1577 do 1580; od 1592 do 1594; od 1602 do 1606; od 1
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005, 1006 przyjętego uchwa
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/141/2004 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 czerwca 2004r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2.
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2005 rok.
w sprawie: ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Komorniki oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu tych
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2005 roku.