2004

Lista wiadomości
w sprawie: odwołania ze składu Kolegium Redakcyjnego pisma „Nowiny Komornickie” dwóch członków.
W sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma „Nowiny Komornickie”
W sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma „Nowiny Komornickie”
w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji.
w sprawie: podatku od środków transportowych.
W sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki.
W sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r.przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2005r.
W sprawie: podatku od posiadania psów na terenie Gminy Komorniki.
w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowościach Szreniawa, Wiry, Walerianowo
w sprawie: przekazania zadania w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach.
w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Komorniki,
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.
w sprawie: zwolnienia z opłat za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
w sprawie: wyrażenia opinii o celowości przyznania środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/151/2004/ Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Komorniki
w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/149/2004/ Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca2004 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/103/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 grudnia 2003r. dotyczącej ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komornikach
w sprawie: Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
w sprawie zmiany granic sołectwa Rosnówko i sołectwa Chomęcice.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (II etap), podczas jego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu w terminie od 15.03.2004 do 13.04.2004 oraz o
sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1004/2, 1005, 1006
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (II etap).
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczyca i części wsi Wiry .
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,dla których zarządcą jest Wójt Gminy Komorniki, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie: Wieloletniego Planu Finansowego
w sprawie: Strategii Rozwoju Gminy Komorniki
w sprawie: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
w sprawie: uzgodnienia projektu planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego.
sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i określenia wysokości jej kapitału zakładowego.
w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/122/2000 z dnia 07 marca 2000 dotyczącej ustalenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa przy ul. Dworcowej obejmującego działki nr ewid. gruntu 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11 i część działki 14
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Młyńskiej obejmującego działki nr ewd. gruntu 699/1, 699/3, 699/4, 700/1, 701, 702, 705/1, 705/2, 706.
w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Komornikach
w sprawie : udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Plewiska
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szreniawa
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Komorniki do podpisania stosownej umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu dotyczącą przekazania środków finansowych z przeznaczeniem ich na zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Komornikach
w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Komorniki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych.
w sprawie : zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w komunalnych domach wielorodzinnych.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w roku 2004
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chomęcice
w sprawie ustalenia limitu i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
w sprawie uchwalenia strategii integracji i polityki społecznej, w części dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Komorniki na 2004
w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn budowy i eksploatacji międzygminngo schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: porozumienia o współpracy partnerskiej między gminami Komorniki i Kamienica
w sprawie: utworzenia w Urzędzie Gminy środka specjalnego dla Gminnego Centrum Informacji w Komornikach