2003

Uchwała nr XVI/111/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 grudnia 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z1999 r. poz.139 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale  Nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dotychczasowy tytuł uchwały:

„W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006.”

otrzymuje brzmienie:

„W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o nr ewidencyjnych 1004/1, 1005,1006.”

2. dotychczasowy §1 ust.1 uchwały

„Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmujący część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006.”

otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmujących część działek o nr ewidencyjnych 1004/1, 1005,1006.”

3. w § 9 uchwały dotychczasowe oznaczenia ustępów:  1, 2, 2, 3, 4, 5  zastępuje się kolejno oznaczeniami:  1, 2, 3, 4, 5, 6

4. dotychczasowy § 13 uchwały:

„Ustala się  20  % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 3 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z1999 r. poz.139 z późniejszymi zmianami), służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się  20 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz.139 z późniejszymi zmianami), służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu.”

 

§2

W uchwale  Nr XIII/85/2003 z dnia 29 września 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dotychczasowy tytuł uchwały:

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1,  1400/2, 1005, 1006.”

otrzymuje brzmienie:

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek o nr ewidencyjnych 1004/1,  1004/2, 1005, 1006.”

2. dotychczasowy §1 ust.1 uchwały:

„Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmujący część działek o nr ewidencyjnym 1004/1,  1400/2, 1005, 1006”

otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmujących część działek o nr ewidencyjnych 1004/1,  1004/2, 1005, 1006”.

 

§3

W uchwale  Nr XIII/86/2003 z dnia 29 września 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dotychczasowy tytuł uchwały:

„W sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3.”

otrzymuje brzmienie:

„W sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego działkę o nr ewidencyjnym 1003/3.”

2. dotychczasowy §1 ust.1 uchwały:

„Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej

obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3.”

otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmujących działkę o nr ewidencyjnym 1003/3.”

3. w § 8 uchwały dotychczasowe oznaczenia ustępów:  1, 2, 2, 3, 4, 5  zastępuje się kolejno oznaczeniami:  1, 2, 3, 4, 5, 6

 

§4

W uchwale  Nr XV/100/2003 z dnia 24 listopada 2003r. wprowadza się następującą zmianę:

dotychczasowy tytuł uchwały:

„w sprawie zmiany  uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r:  Nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005, 1006; Nr XIII/85/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek o nr ewidencyjnym 1004/1,  1400/2, 1005, 1006; Nr XIII/86/2003 sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi  Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego działkę o nr ewidencyjnym 1003/3.”

 otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zmiany  uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r:  Nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o nr ewidencyjnych 1004/1, 1005, 1006; Nr XIII/85/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek o nr ewidencyjnych 1004/1,  1004/2, 1005, 1006; Nr XIII/86/2003 sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi  Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego działkę o nr ewidencyjnym 1003/3”

 

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XVI/111/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 grudnia 2003 r.

 

W uchwałach Rady Gminy Komorniki Nr XIII/84/2003, Nr XIII/85/2003, Nr XIII/86/2003 z dnia 29 września 2003r oraz w uchwale Nr XV/100/2003 z dnia 24 listopada 2003r. popełniono następujące błędy pisarskie, które należało sprostować:

1. w  uchwale Nr XIII/84/2003:

     - § 9 podano nieprawidłową numerację ustępów,

     - w § 13 przy art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu

       przestrzennym, wpisano zbędną cyfrę „26”, którą należało wykreślić;

2. w uchwale Nr XIII/85/2003 w tytule  oraz w § 1 ust. 1 uchwały popełniono błąd pisarski

    wpisując zamiast działki nr 1004/2 działkę nr 1400/2;

3. w uchwale Nr XIII/86/2003 w  § 8 podano nieprawidłową numerację ustępów;

4. w tytule uchwały Nr XV/100/2003 popełniono błąd pisarski wpisując zamiast działki nr

    1004/2 działkę nr 1400/2

Ponadto w tytułach i w § 1 ust. 1 uchwał  Nr XIII/84/2003, Nr XIII/85/2003, Nr XIII/86/2003 oraz w tytule uchwały Nr XV/100/2003 popełniono błędy gramatyczne, które również należało sprostować

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej