2003

Uchwała nr XVI/110/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 grudnia 2003

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art.10. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami)

Rada Gminy Komorniki uchwala co następuje :

 

§1

 

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

 

Traci moc uchwała nr VI/28/90 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 grudnia 1990 r w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Komornikach oraz uchwała nr V/45/94 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/28/90 z dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Komornikach.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

w Komornikach

 

Rozdział 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Gminny Ośrodek Kultury , zwany dalej Ośrodkiem Kultury działa na podstawie:

1/ ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

    z dnia 25 października 1991 roku tj. /Dz.U. z dnia 2001r Nr. 13 poz. 123

    ze zmianami /

2/  niniejszego statutu

§2

Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury.

 

§3

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w Komornikach przy

ul. Stawnej 7/11.

 

§4

Ośrodek Kultury prowadzi działalność w przydzielonych mu następujących obiektach:

- Domu Kultury w Komornikach

- Domu Kultury „Koźlak” w Chomęcicach 

- Domu Kultury „Dworek „ w Głuchowie

- Klubie Rolnika w Rosnówku

- Domu Kultury „Remiza”  w Plewiskach 

- Klubie w Wirach

- Świetlicy wiejskiej w Szreniawie

 

§5

1.Terenem działania Ośrodka Kultury jest Gmina Komorniki.

2.Ośrodek Kultury może również działać na terenie całego kraju, a także poza

   jego granicami

 

§6

Organizatorem Ośrodka Kultury w rozumieniu ustawy jest Gmina Komorniki.

 

§7

Ośrodek Kultury podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Komorniki.

 

Rozdział II

 

CELE I ZADANIA OŚRODKA KULTURY

 

§ 8

Ośrodek Kultury służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców Gminy Komorniki oraz upowszechnianiu i ochronie kultury.

§ 9

Do  zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności :

1. rozpoznawanie , rozbudzanie i tworzenie potrzeb kulturalnych ludności .

2. upowszechnianie dóbr kultury ,

3. podnoszenie kultury życia codziennego oraz kultury pracy i wypoczynku,

4. współdziałanie z innymi instytucjami kultury w zakresie organizacji imprez

    upowszechniających najbardziej wartościowe dobra i osiągnięcia kulturalne

    gminy, regionu i kraju.

5.        wspieranie i rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego,

6.        organizowanie działalności rozrywkowej,

7.        edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

8.        gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

9.        udzielanie merytorycznej pomocy w organizowaniu różnych form życia kulturalnego środowisk lokalnych,

10.prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.

 

§10

Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą m.in. w zakresie:

- świadczenia usług poligraficznych, fotograficznych, wideo, wydawniczych,

- prowadzenia wypożyczalni sprzętu turystycznego, technicznego, gospodarstwa

  domowego i innego.

- prowadzenia sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

- realizowania imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych

  itp.)

- świadczenia usług gastronomicznych,

- prowadzenie usług hotelarskich,

 

§11

Przychody z wyżej wymienionej działalności przeznaczone będą na realizacje celów statutowych w tym na pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§12

Ośrodek Kultury opracowuje plany i programy swojej działalności, uwzględniając ustawowe zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w dziedzinie kultury.

 

§13

1.        Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta.

2.        Powołanie Dyrektora może nastąpić na czas określony lub nieokreślony .

3.        Powołanie Dyrektora może być poprzedzone konkursem, którego tryb i zasady określa Wójt.

4.        Dyrektor Ośrodka Kultury zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

5.        Czynności pracodawcy w stosunku do Dyrektora wykonuje Wójt.

 

§14

Przy Ośrodku Kultury może działać Społeczna Rada Programowa powoływana na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy.

 

§15

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta oraz opinii działających w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców

 

§16

Dyrektor Ośrodka Kultury składa raz w roku sprawozdanie z działalności Radzie Gminy.

 

 

Rozdział IV

 

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§17

1.        Ośrodek Kultury samodzielnie gospodaruje przydzielona i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§18

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan działalności Ośrodka zatwierdzony przez Wójta z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy ustalonej przez Radę Gminy.

 

§19

Przychodami Ośrodka Kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majatku ruchomego, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu Gminy w wysokości ustalonej przez Radę Gminy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

 

§20

Ośrodek Kultury może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy nadane przez Dyrektora.

 

§21

Ośrodek Kultury prowadzi rachunkowość według ogólnie obowiązujących zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§22

Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz okolicznościowej pieczęci owalnej.

 

§23

Statut Ośrodka Kultury nadaje uchwałą Rada Gminy Komorniki.

 

§24

Zmiany w statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania.

 

§25

W sprawach nieuregulowanych w Statucie maja zastosowanie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisy innych ustaw związanych z prowadzoną działalnością.

 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej