2003

Uchwała nr XVI/108/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 grudnia 2003

Na podstawie art.18 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z roku 2001 nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) , art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art.10. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. z roku 2001 Dz.U. Nr 13 poz. 123 ze zmianami ) oraz art.11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 ze zm.)

Rada Gminy Komorniki uchwala co następuje:

 

§1

 

Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

 

Traci moc uchwała nr XXV/35/92 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 1992 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komornikach oraz uchwała nr XXVI/39/92 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 października 1992 r. w sprawie uzupełnienia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komornikach o §16.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

 

                                                                                                    STATUT

BIBLIOTEKI   PUBLICZNEJ   GMINY   KOMORNIKI

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

 

 

§1

 

Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Komorniki i działa na podstawie:

 

1)  Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85,poz.539 z

     późniejszymi zmianami).

 

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r.Nr 13,poz.74 z

     późniejszymi zmianami).

 

3) Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

    kulturalnej (Dz. U. Nr 110,poz.721 z 1997roku z późniejszymi zmianami)

 

4) Niniejszego Statutu.

 

§2

 

1) Biblioteka jest gminną instytucją kultury, stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną

i wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

2) Siedzibą Biblioteki są Komorniki przy ul. Stawnej 7/11

 

3) Terenem działania Biblioteki jest Gmina Komorniki.

 

§3

 

1) Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Komorniki.

 

2) Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez

   Wójta Gminy Komorniki.

 

3) Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

 

§4

 

Biblioteka używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem: Biblioteka Publiczna Gminy

Komorniki.

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§5

 

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Komorniki oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

 

§6

 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 

1)       gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samo-kształceniowych,

 

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej, opracowywanie i 

publikowanie bibliografii obejmującej teren Gminy, a także materiałów informacyjnych zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania Biblioteki,

 

 3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany

     międzybibliotecznej,

 

  4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym

      i niepełnosprawnym,

 

  5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych,

      bibliograficznych i faktograficznych,

 

  6) organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz

      upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,

 

  7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie

      rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności

      Gminy .

 

§7

 

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

 

 

 

III. ORGANIZACJA  BIBLIOTEKI

 

§8

 

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

 

§9

 

W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością Biblioteki, a także pracownicy administracji i obsługi.

Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

 

§10

 

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.

 

§11

 

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

 

§12

 

1) Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię.

 

2) Organizacja Biblioteki jest następująca:

-          Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki (ul. Stawna 7/11), w ramach której funkcjonują: Wypożyczalnia dla Dorosłych, dla Dzieci oraz Czytelnia.

-          Filia w Chomęcicach

-          Filia w Plewiskach

-          Filia w Wirach

 

§13

 

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Komorniki.

 

§14

 

Przy Bibliotece i jej Filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki.

 

§15

 

Dyrektor Biblioteki składa raz w roku sprawozdanie z działalności Radzie Gminy.

 

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

 

§16

 

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§17

 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Wójta z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy ustalonej przez Radę Gminy.

 

§18

 

Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu Gminy w wysokości ustalonej przez Radę Gminy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

 

§19

 

Biblioteka może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy nadane przez Dyrektora.

 

 

 

§20

 

Biblioteka prowadzi rachunkowość według ogólnie obowiązujących zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§21

 

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki nadaje uchwałą Rada Gminy Komorniki.

 

§22

 

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania.

 

§23

 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisy ustawy o bibliotekach oraz przepisy innych ustaw związanych z prowadzoną działalnością.

 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej