2003

Uchwała nr XVI/106/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 grudnia 2003

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001r Nr 142 poz 1591 ze zm./ oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r., Dz.U. Nr 200 poz.1683 z 2002 r., Dz.U. Nr 96 poz.874 z 2003r., Dz.U. Nr 110 poz.1039 z 2003r., Dz.U. Nr 188, poz 1840 z 2003r. , Dz.U. Nr 200, poz.1953 z 2003r., Dz.U. Nr 203, poz.1966 z 2003r.)

 

Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

 

§1

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

 

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

    wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 r.

 

    a/od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 596 zł

    b/powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 772 zł

    c/powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 966 zł

 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

     wyprodukowanego po 31 grudnia 1995 r.

 

    a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 576 zł

    b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 750zł

    c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 926 zł

 

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej  od 3,5 tony a poniżej 12 ton

     wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 r. posiadającego katalizator spalin.

 

    a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 556 zł

    b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 730 zł

    c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 884 zł

 

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony a poniżej 12 ton

   wyprodukowanego po 31 grudnia 1995 r. posiadającego katalizator spalin.

 

    a/od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 534 zł

    b/powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 688 zł

    c/powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 842 zł

 

5. od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym

    za równoważne w zależności od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

    a/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 15 ton;

      o liczbie osi  - dwie - 1.132 zł

 

    b/ równej lub wyższej niż 15 ton

      o liczbie osi  - dwie - 1.542 zł

 

    c/równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 21 ton:

      o liczbie osi  - trzy - 1.440 zł

 

    d/ równej lub wyższej niż 21 ton

      o liczbie osi  - trzy - 2.158 zł

 

    e/ równej lub wyższej niż 12 tony a mniejszej niż 27 ton:

      o liczbie osi  - cztery i więcej - 1.850 zł

 

    f/ równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton:

      o liczbie osi   - cztery i więcej - 2.262 zł

 

    g/ równej lub wyższej niż 29 ton:

      o liczbie osi – cztery i więcej - 2.262 zł

   

6. od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż wymienione

      w § 1 pkt 5 w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masie całkowitej:

 

    a/równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 15 ton:

     o liczbie osi  - dwie - 1.182 zł

 

    b/równej lub wyższej niż 15 ton

      o liczbie osi  -  dwie - 1.594 zł

 

    c/równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 21 ton:

      o liczbie osi  - trzy  - 1.490 zł

 

    d/równej lub wyższej niż 21 ton

      o liczbie osi  - trzy - 2.210 zł

 

    e/równej lub wyższej niż 12 tony a mniejszej niż 27 ton:

      o liczbie osi  - cztery i więcej - 1.902 zł

 

    f/równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton:

      o liczbie osi   -  cztery i więcej - 2.350 zł

  

    g/równej lub wyższej niż 29 ton:

      o liczbie osi – cztery i więcej - 2.452,80 zł

 

7. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

    lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, wyprodukowanego do

    dnia 31.grudnia 1995 r.

 

    a/ od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1.336 zł

 

  8 .od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

     lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów wyprodukowanych po

    31.grudnia 1995 roku:

 

    a/ od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1.286 zł

 

9. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczep 

    lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

    równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

   a/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:

     o liczbie osi  -  dwie - 1.644 zł

 

   b/ równej lub wyższej niż 31ton do 36 ton włącznie:

     o liczbie osi   -  dwie - 1.800 zł

 

   c/ powyżej 36 ton

     o liczbie osi   - dwie  - 2.262 zł

 

   d/ równej lub wyższej niż 12 ton  do 36 włącznie

     o liczbie osi    -  trzy - 1.748 zł

 

  e/ powyżej 36 ton a mniejszej niż 40 ton:

     o liczbie osi  - trzy - 2.262 zł

   f/ równej lub wyższej niż 40 ton:

     o liczbie osi – trzy - 2.262 zł

 

10. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

      lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż wymienione w § 1 pkt 9

      o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

   a/równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:

     o liczbie osi  -  dwie - 1.748 zł

 

   b/równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:

     o liczbie osi    - dwie - 1.937,76 zł

 

   c/wyższej niż 36 ton

    o liczbie osi   -  dwie - 2.350 zł

 

   d/równej lub wyższej niż 12 ton do 36 włącznie

    o liczbie osi  - trzy - 1.818 zł

 

  e/ powyżej 36 ton a mniejszej niż 40 ton:

     o liczbie osi – trzy - 2.350 zł

 

  f/ równej lub wyższej niż 40 ton:

     o liczbie osi – trzy - 2.548,65 zł

 

11. od naczepy lub przyczepy , która łącznie z pojazdem  silnikowym posiadają dopuszczalną

      masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z 

      działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wyprodukowaną do

      31 grudnia 1995 r.

 

   a/ od 7 ton a poniżej 12 ton - 288 zł

 

12. od naczepy lub przyczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

      masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z 

      działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego, wyprodukowaną po

      31 grudnia 1995 r:

 

   a/ od 7 ton a poniżej 12 ton - 268 zł

 

13.       od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne, która łącznie z  pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą   prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/ :

 

       a/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton:

          o liczbie osi   -  jedna - 226 zł

 

      b/ równej lub wyższej niż 25 ton

         o liczbie osi   -  jedna - 328 zł

 

     c/równej i wyższej niż 12 tony a mniejszej niż 28 tony:

       o liczbie osi    -  dwie - 298 zł

 

     d/równej i wyższej niż 28  tony a mniejszej niż 33 tony

       o liczbie osi    -  dwie - 614

 

     e/równej i wyższej niż 33 ton  a mniejszej niż 38 ton 

        o liczbie osi    -  dwie - 850 zł

 

     f/równej i wyższej niż 38 ton

       o liczbie osi  -dwie - 1.150 zł

 

    g/równej i wyższej niż 12 ton

      o liczbie osi  -  trzy  i więcej - 1.234 zł

 

14.       Od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż wymienione w 

       § 1 pkt 13 która z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą zespołu

       pojazdów / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą   prowadzoną

       przez podatnika podatku rolnego/:

   a/równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton:

     o liczbie osi   - jedna - 320

 

   b/równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi    -  jedna  - 562 zł

 

   c/równej i wyższej niż 12 tony a mniejszej niż 28ton: o liczbie osi -  dwie - 360

 

   d/równej lub wyższej niż 28 tony a mniejszej niż 33 tony:

     o liczbie osi      - dwie  - 850

 

   e/równej lub wyższej niż 33 tony a mniejszej niż 38 ton:

     o liczbie osi - dwie  - 1.292 zł

 

   f/równej lub wyższej niż 38 ton

     o liczbie osi     -  dwie - 1.700 zł

 

   g/równej lub wyższej niż 12 ton

    o liczbie osi trzy  i więcej - 1.336 zł

 

15.       od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wyprodukowany do

       31.12.1995 r.

 

     a/ mniej niż 30 miejsc - 772 zł

     b/równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.594 zł

 

16.       od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wyprodukowany

       po 31.12.1995 r.

 

    a/ mniej niż 30 miejsc - 740 zł

    b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.542 zł

 

17.       od autobusu posiadającego katalizator spalin bez względu na datę produkcji w zależności

       od liczby miejsc do  siedzenia ;

 

      a/ mniej niż 30 miejsc - 720 zł

      b/równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.490 z

                               

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

 

§3

Traci moc uchwała nr III/24/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2002r w  sprawie podatku od  środków transportowych.

 

§4

Kwotę podatku od środków transportowych wpłaca się w kasie, placówkach pocztowych lub przelewem na konto Urzędu Gminy.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2004 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

Uzasadnienie do Uchwała nr XVI/106/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 grudnia 2003

 

Konieczność podjęcia uchwały wynika z ustalenia nowych maksymalnych stawek oraz zastosowania minimalnych podanych przez przez Ministra Finansów Dz.U. nr 200 poz 1683 z 2002 roku ze zmianami.

Wysokość nowych zwiększonych stawek dotyczy tylko tych pozycji, dla których została zwiększona stawka minimalna przez Ministra Finansów na rok 2004. Dotyczy to jedenastu pozycji uchwały.

Pozostałe stawki przyjęto na poziomie roku 2003, ponieważ zwiększenie stawek mogłoby spowodować zwiększenie zaległości podatkowych.

Poprzednia uchwała nr III/24/2002 obowiązuje do 31 grudnia 2003 r.

 

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej