2003

Uchwała nr XVI/105/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 grudnia 2003

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§1

 

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha gruntów  rolnych wynosi równowartość iloczynu ceny 1 żyta  tj. 32,14 zł  ustaloną przez Radę Gminy

1) W zależności od klasy gruntów stanowi to równowartość:

- 5,0q  -w odniesieniu  do gruntów klasy III a

- 4,0q  -w odniesieniu  do gruntów klasy III b

- 3,5q - w odniesieniu do gruntów klasy IVa

- 3,0q - w odniesieniu do gruntu klasy IV b

- 2,0q - w odniesieniu do gruntów klasy V

2) Wysokość rocznego czynszu za użytki zielone:

- 2,5q – w odniesieniu do użytków zielonych klasy III

- 2,0q – w odniesieniu do użytków zielonych klasy III

- 1,0q - w odniesieniu do użytków zielonych klasy III

3) Nie ustala się czynszu za użytki rolne klasy VI i VIz oraz nieużytków.

 

§2

 

Opłata za dzierżawę gruntów komunalnych i innych pozostających w dyspozycji organów Gminy, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (handlową, usługową, produkcyjną) z wyjątkiem gruntów wymienionych w §5 wynosi minimum 4,39 zł za 1m² w stosunku miesięcznym.

 

§3

 

Opłata za najem lokali użytkowych wynosi minimum 8,78 zł za 1m² w stosunku miesięcznym. Wójt Gminy jest uprawniony do obniżenia wysokości tej opłaty w przypadku przeznaczenia lokalu na działalność o szczególnej społecznej użyteczności.

 

§4

 

Opłata za najem garażu wynosi minimum 2,95 zł za 1m² w stosunku miesięcznym.

 

§5

 

Opłata za dzierżawę gruntu pod garaże wynosi minimum 0,75 zł za m² w stosunku miesięcznym .

 

§6

 

Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze wynosi minimum 0,12 zł/m² w stosunku rocznym, z wyjątkiem przeznaczonych na działalność gospodarczą

 

§7

 

Opłata za dzierżawę budynków przeznaczonych i użytkowanych rolniczo na działalność rolniczą wynosi 1,50 zł/m² w stosunku rocznym.

 

§8

 

Opłata za najem budynków nie wymienionych w §3,4 i 7 wynosi minimum 4,00 zł/m² w stosunku rocznym.

 

§9

 

Dzierżawa gruntów pod budynkami przeznaczonymi na działalność rolniczą i stanowiącymi podwórze oraz pod budynkami wymienionymi w §8 wynosi minimum 0,10 zł/m² w stosunku rocznym.

 

§10

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

.

§11

 

Traci moc uchwała nr III/15/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2002r.

 

§12

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku oraz ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XVI/105/03 Rady Gminy Komorniki z dnia 08 grudnia 2003

 

 

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha gruntów rolnych wynosi równowartość ceny 1q żyta ustalonej przez Radę Gminy tj. 32,14 zł/q oraz wskaźnika przeliczeniowego w zależności od klasy gruntu.

                Decyzją Wojewody GG-VII-A-7552/47/3/93 z dnia 28.09.1993r. Gmina Komorniki nabyła grunty jak również budynki położone w Plewiskach będące w posiadaniu spółki „Strykowo” Rolno-Przemysłowych Zakładów Zielarskich. Toczące się postępowanie od 1993r. o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz „Strykowa” zakończyło się wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10.12.2002 roku odmawiającym nabycia z mocy prawa użytkowania przez Rolno-Przemysłowe zakłady Zielarskie „Strykowo” sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Plewiskach.

W związku z powyższym zostały ustalone stawki czynszu za dzierżawę użytków zielonych oraz budynków i gruntów pod budynkami jak i podwórzami na działalność rolniczą i użytkowanych rolniczo. Pozostałe stawki czynszu określone w §1 pkt 1, §2,3,4,5 i 6 nie uległy zmianie w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2003.

 Uchwałę podjęto z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2004 roku z uwagi na ważny interes lokalny.

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej