2003

Uchwała nr XV/99/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2003

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130 poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806)  Rada Gminy Komorniki uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki
nr ewidencyjny gruntu 140, 141

 

§1

 

Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek planu, zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141", opracowany w skali
1: 500, stanowiący jej integralną część.

§2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.      nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość, w jakiej mogą znajdować się budynki od linii rozgraniczającej tereny,

2.      powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich   budynków  na określonym terenie w zewnętrznym obrysie ich murów

3.      wysokości budynków - należy przez to rozumieć wysokość obiektu mierzoną od poziomu terenu do kalenicy.

4.      powierzchni zieleni - należy przez to rozumieć nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej - biologicznie czynnej, przeznaczony do pokrycia roślinami okrywowymi i trawami oraz nasadzeniami w formie drzew i krzewów,

 

§3

Przedmiotem ustaleń planu są tereny:

1.     zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zielenią – symbol MN/Z

 

§4

 

Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu:

1.          symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenów   

2.          granica uchwalenia planu

3.          linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych sposobach       zagospodarowania

4.          nieprzekraczalne linie zabudowy

5.          miejsce zjazdu z drogi powiatowej

 

§5

 

Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zielenią, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN/Z, na którym ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, obiektów garażowo-gospodarczych zblokowanych z budynkami mieszkalnymi, wraz z koniecznymi obiektami uzbrojenia technicznego, zgodnie z następującymi warunkami:

1.          obowiązująca powierzchnia działki od 450 m2,

2.          usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

3.          powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni działki,

4.          powierzchnia zieleni musi stanowić, co najmniej 50% pow. działki,

5.          wysokość budynków mieszkalnych ustala się do 10 m,

6.          ustala się zakaz realizacji wolnostojących budynków garażowo-gospodarczych

7.          dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia od 18 do 45 stopni,

8.          ustala się dla terenu 1MN/Z dostęp komunikacyjny wyłącznie z ul. 1 Maja,

9.          miejsca parkingowe należy zapewnić na terenie działki

 

§6

 

Ustala się następujące zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną:

1.        Ustalenia w zakresie sieci wod.-kan.

1)       Zaopatrzenie w wodę budynków i urządzeń na terenie planu z wodociągu biegnącego w ul. 1 Maja.

2)       Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej ścieki sanitarne należy odprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ustala się obowiązek podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej w momencie jej zrealizowania. Wyklucza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków.

3)       Ścieki deszczowe należy zagospodarować na obszarze działki.

2.        Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną

-        Budynki na terenie planu będą zaopatrywane w energię elektryczną z linii energetycznej biegnącej w ul. 1 Maja.

3.        Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz

-        Budynki będą zaopatrywane w gaz z gazociągu biegnącego w ul. 1 Maja.

4.        Ustalenia w zakresie ogrzewania

-        Ogrzewanie indywidualne (preferowane gazowe, olejowe, elektryczne);

 

§7

 

W przypadku odkrycia obiektów archeologicznych należy zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do wójta gminy lub zarządu powiatu i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

§8

 

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 15 poz. 139, zmiana Dz.U. Nr 41 poz. 412 z 1999 r.) ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczaniu opłaty na rzecz Gminy Komorniki, w wysokości 30%.

 

§9

 

Traci moc uchwała Nr IV/35/94 Rady Gminy w Komornikach z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Rosnówko-Chomęcice – rejon jezior, gmina Komorniki  w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem.

§10

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

 

§11

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XV/99/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2003

 

1.        Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141 zostało wywołane uchwałą Nr VIII/58/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003 r.

2.        Dnia 28 kwietnia 2003 r. zawiadomiono na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organy właściwe do uzgadniania planu oraz wystąpiono do organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o wnioski do planu.

3.        Dnia 29 kwietnia 2003 r. ukazało się obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141.

4.        Dnia 2 maja 2003 r. ukazało się ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141.

5.        Wójt Gminy Komorniki zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 2a i 11 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) stwierdził, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141 jest spójny z polityką przestrzenną gminy określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki” zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Komorniki nr XXXI/209/97 z dnia 14 listopada 1997 r.

6.        W dniach od 3 czerwca do 23 czerwca 2003 r. udostępniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141 organom administracji rządowej i jednostkom organizacyjnym celem jego zaopiniowania.

7.        W dniach od 9 czerwca do 30 czerwca 2003 r. przeprowadzono wymagane przepisami uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141 z organami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkom organizacyjnymi.

8.        W dniu 12 czerwca 2003 r. wystąpiono do Wojewody o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych o powierzchni 0,1115 ha na cele nieleśne zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141.

9.        Dnia 9 lipca 2003 r. ukazało się obwieszczenie o terminie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141 wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska do publicznego wglądu.

10.     W dniu 9 lipca 2003 r. zawiadomiono osoby, które mogą wnieść zarzut lub protest o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141 wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska.

11.     Dnia 9 lipca 2003 r. ukazało się ogłoszenie w prasie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141 wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska do publicznego wglądu.

12.     W dniu 24 lipca 2003 r. otrzymano zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne 0,1115 ha gruntów leśnych położonych we wsi Rosnówko, obejmujących działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141..

13.     Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141 wraz z prognozą, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 15.09.2003 r. do 13 października 2003r.

14.     Do projektu planu nie zostały wniesione zarzuty i protest, o których mowa w art. 23 i 24 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.).

15.     Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141 – z zastosowaniem procedury przewidzianej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) – stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych.

16.     Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjnym gruntu 140, 141 jest niezbędne dla zapewnienia porządku i ładu przestrzennego poprzez wprowadzenia na ten teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

17.     W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej