2003

Uchwała nr XV/97/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 Nr 142 poz 1591) oraz art 6a ust 2 i 3 i art 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.u. 1996 Nr 132 poz 622 ze zm.) oraz protokółu wyniku referendum gminnego przeprowadzonego w dniu 26 lutego 1995.

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

Wprowadza się na terenie Gminy Komorniki zryczałtowane opłaty na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji.

 

§2

Obowiązek wnoszenia opłat, o których mowa w § 1,ciąży na mieszkańcach, którzy na terenie Gminy Komorniki:

1) są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości,

2) posiadają nieruchomości w użytkowaniu lub innych formach faktycznego władania,

3) posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub

    gminy.

 

§3

1.Podstawę ustalenia wysokości opłaty stanowi liczba osób faktycznie zamieszkałych na terenie danej nieruchomości.

2. Ustala się ,że w ramach opłaty ryczałtowej odbierane będą odpady zgodnie z harmonogramem co 2 tygodnie w następujących ilościach:

1 pojemnik  110 l        dla zamieszkujących posesję   od 1 do 3 osób

2 pojemniki  110 l       dla zamieszkujących posesję   od 4 do 7 osób

3 pojemniki  110 l        dla zamieszkujących posesję  powyżej 7 osób

 

§4

1. Wysokość rocznych stawek opłat na podstawie kalkulacji  kosztów wywozu odpadów z posesji, 

a) Od mieszkańców posesji zaopatrzonych w pojemniki na odpady przez Gminę

 58,00 zł/ osoby

b) Od mieszkańców pozostałych posesji. 50,60 zł/osoby

 

§5

1.Wprowadza się zniżki od stawek opłat określonych w § 4 pkt 2 z tytułu selektywnej

    zbiórki odpadów na posesjach.

2. Wysokość zniżek jest uzależniona od liczby uzyskanych w każdym roku punktów

    przeliczeniowych na jedną osobę wg następujących zasad:

a) 64 pkt upoważniają do zniżki opłaty o 10%

b) 128 pkt upoważnia do zniżki opłaty o 20%

c) 191 pkt upoważnia do zniżki opłaty o 30% ,

gdzie 1 pkt jest odpowiednikiem zebranego 1 kg przeliczeniowego

odpadów przy zastosowaniu następujących współczynników:

- dla makulatury                    -1

- dla drobnego złomu          - 2

- dla szkła                              - 4

- dla plastiku                                        -10

 

§6

Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego nastąpiły zmiany liczby osób zamieszkałych na terenie poszczególnych posesji, opłata ulega obniżeniu albo podwyższeniu, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zmiany.

 

§7

Obowiązek wnoszenia opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

§8

Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty  powstał lub wygasł w ciągu roku , opłatę za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

§9

1. Osoby, o których mowa w § 2,są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy

    oświadczenie zawierające informacje o liczbie osób zamieszkałych faktycznie na terenie

    nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających

    powstanie lub zmianę opłaty.

2. Nie złożenie oświadczenia w terminie lub złożenie oświadczenia nierzetelnego, spowoduje

    ustalenie opłaty na podstawie danych, dostępnych właściwemu organowi

    gminy.

 

§10

1. Wysokość indywidualnej opłaty na poszczególny rok kalendarzowy wynika z rachunku 

     wystawionego przez Urząd Gminy.

2. Opłatę wnosi się  w ratach , w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i

    15 listopada każdego roku.

 

§11

Opłatę można wnosić:

1) u sołtysów jako inkasentów

2) w kasie banku PekaO S.A. w Urzędzie Gminy, lub

3) przelewem na konto Gminy

 

§12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§13

Traci moc uchwała Rady Gminy Komorniki nr III/11/02 z dnia 16 grudnia 2002r.

 

§14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01 2004 r

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Sowa

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Komorniki nr XV/97/03 z dnia 24 listopada 2003

 

 

 

Podjęcie uchwały wynika z konieczności ustalenia opłaty na pokrycie kosztów wywozu odpadów stałych z posesji. Opłata została wprowadzona na podstawie pozytywnego wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 26.02.1995 roku na terenie Gminy Komorniki.

Stawki za wywóz odpadów stałych z posesji zostały obliczone na podstawie kalkulacji w której uwzględniono faktycznie poniesione koszty zbiórki, transportu, składowania oraz kosztów amortyzacji składowiska.

 Rada Gminy biorąc pod uwagę czynnik społeczny podjęła uchwałę ustalająca stawkę od osoby na rok 2004 na tym samym poziomie, co w 2003 r. w wysokości 50,60 zł, stawka dotyczy osób posiadających własny pojemnik.

Osoby, które nie spłaciły jeszcze pojemnika zapłacą 58 zł od osoby na rok.

 

Lista wiadomości
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki: nr XIII/84/2003 z dnia 29 września 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Komornikach
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki
w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Komornikach i utworzenie instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
w sprawie: podatku od środków transportowych
w sprawie: ustalenia minimalnych kwot czynszu dzierżawnego za grunty gminne przeznaczone na działalność rolniczą, nierolniczą, stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych za najem garaży gminnych oraz budynków przeznaczonych na działalność rol
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Komorniki nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej
w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Komornikach na terenie Gminy Komorniki
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2003r: nr XIII/84/2003 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującego część działek o
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141
w sprawie nadania nazwy działce o nr ewidencyjnym gruntu 174 w miejscowości Komorniki przy ul.Kościelnej
w sprawie: zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji na rok 2004
w sprawie: cennika niektórych usług komunalnych na rok 2004
w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy w roku 2004
w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki w roku 2004
w sprawie obniżenia: ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Komorniki
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003
w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Kołu Wędkarskiemu PZW nr 153 w Komornikach części działki nr ewid. 139 położonej w Rosnówku na okres 10 lat
w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Komorniki
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 1003/3
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmującej część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005,1006
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
w sprawie: opłaty adiacenckiej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmującego działki nr ewid. gruntu 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki, w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewidencyjny gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej
w sprawie: zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Plewiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników kadencji 2004-2007
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmującego działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący dzia
w sprawie : darowizny działek gminnych położonych w Rosnówku i w Szreniawie.
w sprawie powołania obwodu głosowania Nr 11 w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie Aresztu Śledczego w Poznaniu
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/66/2003 z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionych zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych, podczas jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/238/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice obejmującego działkę nr ewid. gruntu 267
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1 i 1004/2
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej obejmującego część działek nr ewid. 1006, 1005, 1004/1
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Redakcji „Nowiny Komornickie”
Uchwała nr VIII/56/2003Rady Gminy Komorniki z dnia 22 kwietnia 2003
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Komorniki
w sprawie: cennika niektórych opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego – budowy boisk sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych w Szreniawie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy
w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2003 rok
w sprawie zmiany uchwały nr V/22/1990 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 1990r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”
w sprawie przeznaczenia umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Komorniki
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i regulaminu Komisji Statutowo-Prawnej, Budżetu i Finansów
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej